Hướng dẫn tạo batch file sử dụng reset windows update trong Windows 10

Xem

Nếu máy tính của bạn đang cài đặt Windows 10 gặp phải tình trạng không thể tải và cài đặt được các bản cập nhật hàng tháng từ Microsoft. Lỗi này rất phức tạp và rất nhiều nguyên nhân nếu phải tìm và khắc phục thủ công rất khó và mất thời gian đôi khi lại không khắc phục được. Giải pháp nhanh tróng là sử dụng tập tin batch được tổng hợp các lệnh sửa lỗi liên quan đến Windows Update giúp cho việc khắc phục được nhanh và xử lý tốt hơn.

Hình minh họa khi chạy tập tin batch reset Windows Update trong Windows 10


Cách tạo batch file như sau:

Bước 1: Mở trình soạn thảo notepad copy nội dung bên dưới vào:

@echo off
title Reset Windows Update in Windows 10
>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"
if "%errorlevel%" NEQ "0" (
echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"
"%temp%\getadmin.vbs" & exit
)
if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs"
set /p="Press any key to reset windows update . . . "<nul
pause >nul
cls
set b=0

:bits
set /a b=%b%+1
if %b% equ 3 (
   goto end1
)
net stop bits
echo Checking the bits service status.
sc query bits | findstr /I /C:"STOPPED"
if not %errorlevel%==0 (
    goto bits
)
goto loop2

:end1
cls
echo.
echo Failed to reset Windows Update due to bits service failing to stop
echo Please run the script as administartor by right clicking the WuReset file or your BITS service isn't responding.
echo.
pause
goto Start

:loop2
set w=0

:wuauserv
set /a w=%w%+1
if %w% equ 3 (
   goto end2
)
net stop wuauserv
echo Checking the wuauserv service status.
sc query wuauserv | findstr /I /C:"STOPPED"
if not %errorlevel%==0 (
    goto wuauserv
)
goto loop3

:end2
cls
echo.
echo Failed to reset Windows Update due to wuauserv service failing to stop.
echo.
pause
goto Start

:loop3
set app=0

:appidsvc
set /a app=%app%+1
if %app% equ 3 (
   goto end3
)
net stop appidsvc
echo Checking the appidsvc service status.
sc query appidsvc | findstr /I /C:"STOPPED"
if not %errorlevel%==0 (
    goto appidsvc
)
goto loop4

:end3
cls
echo.
echo Failed to reset Windows Update due to appidsvc service failing to stop.
echo.
pause
goto Start

:loop4
set c=0

:cryptsvc
set /a c=%c%+1
if %c% equ 3 (
   goto end4
)
net stop cryptsvc
echo Checking the cryptsvc service status.
sc query cryptsvc | findstr /I /C:"STOPPED"
if not %errorlevel%==0 (
    goto cryptsvc
)
goto Reset

:end4
cls
echo.
echo Failed to reset Windows Update due to cryptsvc service failing to stop.
echo.
pause
goto Start

:Reset
Ipconfig /flushdns
del /s /q /f "%ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
del /s /q /f "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"

cd /d %windir%\system32

if exist "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml.bak" del /s /q /f "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml.bak"
if exist "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml" (
    takeown /f "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml"
    attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml"
    ren "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml" pending.xml.bak
)
 
if exist "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution.bak" rmdir /s /q "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution.bak"
if exist "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution" (
    attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution"
    ren "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution" SoftwareDistribution.bak
)

if exist "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2.bak" rmdir /s /q "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2.bak"
if exist "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2" (
    attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2"
    ren "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2" Catroot2.bak
)
 
if exist "%SYSTEMROOT%\WindowsUpdate.log.bak" del /s /q /f "%SYSTEMROOT%\WindowsUpdate.log.bak"
if exist "%SYSTEMROOT%\WindowsUpdate.log" (
    attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\WindowsUpdate.log"
    ren "%SYSTEMROOT%\WindowsUpdate.log" WindowsUpdate.log.bak
)
 
sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)

regsvr32.exe /s atl.dll
regsvr32.exe /s urlmon.dll
regsvr32.exe /s mshtml.dll
regsvr32.exe /s shdocvw.dll
regsvr32.exe /s browseui.dll
regsvr32.exe /s jscript.dll
regsvr32.exe /s vbscript.dll
regsvr32.exe /s scrrun.dll
regsvr32.exe /s msxml.dll
regsvr32.exe /s msxml3.dll
regsvr32.exe /s msxml6.dll
regsvr32.exe /s actxprxy.dll
regsvr32.exe /s softpub.dll
regsvr32.exe /s wintrust.dll
regsvr32.exe /s dssenh.dll
regsvr32.exe /s rsaenh.dll
regsvr32.exe /s gpkcsp.dll
regsvr32.exe /s sccbase.dll
regsvr32.exe /s slbcsp.dll
regsvr32.exe /s cryptdlg.dll
regsvr32.exe /s oleaut32.dll
regsvr32.exe /s ole32.dll
regsvr32.exe /s shell32.dll
regsvr32.exe /s initpki.dll
regsvr32.exe /s wuapi.dll
regsvr32.exe /s wuaueng.dll
regsvr32.exe /s wuaueng1.dll
regsvr32.exe /s wucltui.dll
regsvr32.exe /s wups.dll
regsvr32.exe /s wups2.dll
regsvr32.exe /s wuweb.dll
regsvr32.exe /s qmgr.dll
regsvr32.exe /s qmgrprxy.dll
regsvr32.exe /s wucltux.dll
regsvr32.exe /s muweb.dll
regsvr32.exe /s wuwebv.dll
regsvr32 /s wudriver.dll
netsh winsock reset
netsh winsock reset proxy

:Start
net start bits
net start wuauserv
net start appidsvc
net start cryptsvc
echo Task completed sucessfully!
echo Please restart your computer and check for the updates again.
choice /c YN /n /m "Do you want to restart the computer now? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 0 goto Reboot
if %errorlevel% EQU 1 go to Exit

:Exit
exit

:Reboot
shutdown /r /f /t 00

Bước 2: Lưu lại với tên ví dụ resetupdateinwin10.cmd hoặc resetupdateinwin10.batch, trong khung Save as ( lưu dưới dạng) để All files và khung Encoding (mã hóa) để định dạng ANSI

Nếu bạn thấy phức tạp có thể tải tập tin batch do mình tạo sẵn tại đây về giải nén chạy tập tin reset update.cmd

Lưu ý:
Tập tin batch reset Windows Update yêu cầu khởi động lại máy tính trước khi chạy lại Windows Update, nhấn phím Y xác nhận, sau khi khởi động lại truy cập đường dẫn C:\Windows tìm và xóa thư mục SoftwareDistribution.bak đi.

Phổ biến trong tuần

Tin mới