Tải về gói ngôn ngữ và hướng dẫn tích hợp vào bộ cài Windows 10 version 1709

Xem

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tích hợp gói ngôn ngữ khác ngôn ngữ mặc định của bộ cài Windows 10 version 1709 vẫn thường sử dụng bộ cài tiếng Anh (en-US). Cách tích hợp ngôn ngữ bằng phương pháp sử dụng lệnh trong Cmd. Các bạn lưu ý trong gói ngôn ngữ tải về tôi chỉ để 6 gói ngôn ngữ chính thông dụng bao gồm ngôn ngữ cho WinPE (boot.wim) Windows (install.wim) và Windows RE (winre.wim) và với phương pháp thực hiện bên dưới tôi sẽ tích hợp tiếng Trung zh-cn


Để thực hiện bạn cần có:
Cách thực hiện

Lưu ý trong bài viết này tôi sử dụng bộ cài Win 10 64 bit, nếu làm 32 bit đổi x64 thành x86

Bước 1: Gói ngôn ngữ tải về giải nén vào một ổ đĩa nào còn trống dung lượng ví dụ như ổ E chẳng hạn.

Bước 2: Khởi chạy Cmd bằng quyền admin

Bước 3: Tạo mới các thư mục cần thiết, sử dụng các lệnh sau để tạo mới

Tạo thư mục win10_x64 lưu bộ cài Windows

md E:\win10_x64

Tạo thư mục images lưu tập tin gắn kết install.wim

md E:\images

Tạo thư mục winpe mount tập tin boot.wim

md E:\mount\winpe

Tạo thư mục windows mount install.wim

md E:\mount\windows

Tạo thư mục winre mount winre.wim

md E:\mount\winre

Bước 3: Mount bộ cài Windows ra ổ ảo (chuột phải iso chọn mount) chẳng hạn ổ ảo sau khi mount có ký tự ổ đĩa là I

Bước 4: Copy tất cả trong ổ ảo I vào thư mục lưu bộ cài win10_x64

xcopy I:\ E:\win10_x64 /s /i

Bước 5: Xem thông tin tập tin install.wim trong thư mục sources của thư mục win10_x64 bao gồm mấy phiên bản

Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:E:\win10_x64\sources\install.wim

Ví dụ với tập tin install.wim bao gồm 9 phiên bản


Bước 6: Xuất phiên bản Pro trong install.wim ra install.wim mới và lưu trong thư mục images

Dism /Export-Image /SourceImageFile:E\win10_x64\sources\install.wim /SourceIndex:8 /DestinationImageFile:E:\images\install.wim

Bước 7: Mout ba tập tin gắn kết boot.wim, install.wim và winre.wim

- Mount tập tin boot.wim trong thư mục sources của thư mục win10_x64 vào thư mục winpe của thư mục mount

Dism /mount-image /imagefile:E:\win10_x64\sources\boot.wim /index:2 /mountdir:E:\mount\winpe

- Mount tập tin install.wim trong thư mục images vào thư mục windows của thư mục mount

Dism /Mount-Image /ImageFile:E:\images\install.wim /Index:1 /MountDir:E:\mount\windows

- Mount tập tin winre.wim trong thư mục recovery theo đường dẫn windows\system32\ của thư mục windows đã mount vào thư mục winre của thư mục mount

Dism /Mount-Image /ImageFile:E:\mount\windows\windows\system32\recovery\winre.wim /Index:1 /MountDir:E:\mount\winre

Bước 8: Tích hợp gói ngôn ngữ

- Tích hợp ngôn ngữ cho winpe (boot.wim)

Dism /Image:E:\mount\winpe /Add-Package /Packagepath:E:\langpacks\langpacks_winpe\x64\zh-cn

- Tích hợp ngôn ngữ cho winre (winre.wim)

Dism /Image:E:\mount\winre /Add-Package /Packagepath:E:\langpacks\langpacks_winre\x64\zh-cn

- Tích hợp ngôn ngữ cho Windows (insatll.wim)

Dism /Image:E:\mount\windows /Add-Package /Packagepath:E:\langpacks\langpacks_windows\x64\zh-cn

Bước 9: Tạo tập tin lang.ini mới thay thế cho tập tin lang.ini cũ lưu trong thư mục sources của thư mục lưu bộ cài win10_x64

Dism /image:E:\mount\windows /gen-langINI /distribution:E:\win10_x64

Bước 10: Copy tập tin lang.ini mới tạo vào thư mục sources của thư mục winpe

copy E:\win10_x64\sources\lang.ini E:\mount\winpe\sources\lang.ini

nhấn Y xác nhận

Bước 10: Unmount 3 tập tin boot.wim, winre.wim và install.wim

- Unmount tập tin boot.wim

Dism /Unmount-Image /MountDir:E:\mount\winpe /Commit

- Unmount tập tin winre.wim

Dism /Unmount-Image /MountDir:E:\mount\winre /Commit

- Unmount tập tin install.wim

Dism /Unmount-Image /MountDir:E:\mount\windows /Commit

Bước 11: Xóa tập tin install.wim gốc trong thư mục sources của bộ cài trong thư mục win10_x64

del E:\win10_x64\sources\install.wim /s

Bước 12: Di chuyển tập tin install.wim mới trong thư mục images vào thư mục sources của thư mục win10_x64

move E:\images\install.wim E:\win10_x64\sources\install.wim

Khi tích hợp xong bạn có thể copy tất cả trong thư mục win10_x64 vào usb đã định dạng FAT32 để cài đặt hoặc nếu bạn muốn tạo iso mới có thể sử dụng UltraISO hoặc phần mềm tương tự. Bạn cũng có thể sử dụng cmd để tạo Windows ISO boot với cả hai chuẩn UEFI boot và Legacy boot, xem bài viết chi tiết tại đây.

Phổ biến trong tuần

Tin mới