3 cách tạo batch file xem thông tin Windows

Xem


Để xem thông tin về Windows chúng ta có nhiều cách một trong số đó tạo batch file hoặc powershell script. Trong bài viết hôm nay tôi sẽ hướng dẫn 3 cách tạo batch file để xem thông tin cơ bản hệ điều hành Windows đang cài đặt trong máy tính.

Cách 1: Sử dụng systeminfo@echo off
echo.Check information about Windows
echo.
systeminfo | findstr /b /c:"Host Name" /c:"OS Name" /c:"OS Version" /c:"System Type" /c:"Product ID" /c:"Registered Owner"
echo.
pause

Cách 2 Sử dụng wmic os@echo off
echo.Check information about Windows
wmic os get CSName,Caption,Version,SerialNumber,OSArchitecture,RegisteredUser /format:list
pause

Cách 3 Sử dụng reg query@echo off
set key=HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
echo.Check information about Windows
echo.
echo.Computer Name: %computername%
for /f "tokens=2*" %%a in ('reg query "%key%" /v "ProductName"') do set "ProductName=%%~b"
echo.OS Name: %ProductName%
)
for /f "tokens=2*" %%a in ('reg query "%key%" /v "CurrentBuild"') do set "CurrentBuild=%%~b"
echo.OS Build: %CurrentBuild%
)
for /f "tokens=2*" %%a in ('reg query "%key%" /v "RegisteredOwner"') do set "RegisteredOwner=%%~b"
echo.Registered Owner: %RegisteredOwner%
)
for /f "tokens=2*" %%a in ('reg query "%key%" /v "ProductId"') do set "ProductId=%%~b"
echo.Product Id: %ProductId%
)
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
echo.System Type: 64-bit Operating System
) ELSE (
echo.System Type: 32-bit Operating System
)
echo.
pause

Như vậy bằng cách sử dụng một trong những cách tạo batch file ở trên bạn có thể xem thông tin cơn bản của hệ điều hành Windows đã cài đặt trong máy tính. Hi vọng bài viết có ích cho bạn.

Phổ biến trong tuần

Tin mới