Tổng hợp một số khóa registry mà người dùng Windows 10 cần biết

Xem


Nhằm giúp các bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows 10 nhanh tróng tắt hoặc bật một tính năng, ứng dụng nào đó của hệ thống nên tôi đã biên soạn sẵn các giá trị khóa registry tương ứng dưới đây. Các bạn chỉ cần chạy Command Prompt (Cmd) hoặc PowerShell bằng quyền administrator copy giá trị vào nhấn Enter là xong.

Dưới đây là danh sách các khóa registry sử dụng trong Windows 10

1. Tắt Cortana

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortana" /t REG_DWORD /d 0 /f

- Bật lại

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortana" /f

2. Tắt Cortana ngoài màn hình khóa

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortanaAboveLock" /t REG_DWORD /d 0 /f

- Bật lại

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortanaAboveLock" /f

3. Tắt tìm kiếm và Cortana sử dụng vị trí

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowSearchToUseLocation" /t REG_DWORD /d 0 /f

- Bật lại

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowSearchToUseLocation" /f

4. Tắt ứng dụng được đề xuất trong Windows Ink Workspace

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsInkWorkspace" /v "AllowSuggestedAppsInWindowsInkWorkspace" /t REG_DWORD /d 0 /f

- Bật lại

 reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsInkWorkspace" /v "AllowSuggestedAppsInWindowsInkWorkspace" /f

5. Tắt Windows Ink Workspace

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsInkWorkspace" /v "AllowWindowsInkWorkspace" /t REG_DWORD /d 0 /f

- Bật lại

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsInkWorkspace" /v "AllowWindowsInkWorkspace" /f

6. Không cho phép tìm kiếm web

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "DisableWebSearch" /t REG_DWORD /d 1 /f

- Bật lại

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "DisableWebSearch" /f

7. Không chỉ mẹo Windows

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v "DisableSoftLanding" /t REG_DWORD /d 1 /f

- Bật lại

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v "DisableSoftLanding" /f

8. Bật Thông báo cho tải xuống và tự động cài đặt cập nhật từ Windows Update

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v "NoAutoUpdate" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v "AUOptions" /t REG_DWORD /d 2 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v "ScheduledInstallDay" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v "ScheduledInstallTime" /t REG_DWORD /d 3 /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.WindowsUpdate.Notification" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
takeown /f MusNotification.exe
takeown /f MusNotificationUx.exe
icacls MusNotification.exe /grant %username%:F
icacls MusNotificationUx.exe /grant %username%:F
rename MusNotification.exe MusNotification_backup.exe
rename MusNotificationUx.exe MusNotificationUx_backup.exe

- Về mặc định

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.WindowsUpdate.Notification" /f
takeown /f MusNotification_backup.exe
takeown /f MusNotificationUx_backup.exe
icacls MusNotification_backup.exe /grant %username%:F
icacls MusNotificationUx_backup.exe /grant %username%:F
rename MusNotification_backup.exe MusNotification.exe
rename MusNotificationUx_backup.exe MusNotificationUx.exe

9. Loại bỏ trung tâm thông báo Action Center

reg add "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "DisableNotificationCenter" /t REG_DWORD /d 1 /f

- Bật lại

reg delete "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "DisableNotificationCenter" /f

10. Tắt hiển thị hoạt họa đăng nhập đầu tiên

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "EnableFirstLogonAnimation" /t REG_DWORD /d 0 /f

- Bật lại

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "EnableFirstLogonAnimation" /f

11. Tắt Autoplay

net stop PlugPlay
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay" /v "DelayedAutoStart" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "NoDriveTypeAutoRun" /t REG_DWORD /d 0x00000FF /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "NoDriveTypeAutoRun" /t REG_DWORD /d 0x00000FF /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.AutoPlay" /v Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f

- Bật lại

net start PlugPlay
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay" /v "DelayedAutoStart" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "NoDriveTypeAutoRun" /f
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "NoDriveTypeAutoRun" /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.AutoPlay" /f

12. Tắt vị trí

reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeviceAccess\Global\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" /v "Value" /t REG_SZ /d "Deny" /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Sensor\Permissions\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" /v "SensorPermissionState" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lfsvc\Service\Configuration" /v "Status" /t REG_DWORD /d 0 /f

- Bật lại

reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeviceAccess\Global\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" /v "Value" /t REG_SZ /d "Allow" /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Sensor\Permissions\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" /v "SensorPermissionState" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lfsvc\Service\Configuration" /v "Status" /t REG_DWORD /d 1 /f

13. Tắt OneDrive

taskkill /f /im OneDrive.exe
reg add "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /v "DisableFileSyncNGSC" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCR\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKCR\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "OneDrive" /f

- Bật lại

reg delete "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /f
reg add "HKCR\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCR\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "OneDrive" /t REG_SZ /d ""C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe"

14. Tắt tự động cài đặt ứng dụng được đề xuất

reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SystemPaneSuggestionsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SilentInstalledAppsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f

- Bật lại

reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SystemPaneSuggestionsEnabled" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SilentInstalledAppsEnabled" /t REG_DWORD /d 1 /f

15. Tắt Microsoft consumer experiences

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v "DisableWindowsConsumerFeatures" /t REG_DWORD /d 1 /f

- Bật lại

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v "DisableWindowsConsumerFeatures" /f

16. Tắt ứng dụng tự tải và cài đặt cập nhật trong Store

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "AutoDownload" /t REG_DWORD /d 2 /f

- Bật lại

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "AutoDownload" /f

17. Tắt ứng dụng Store

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "RemoveWindowsStore" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "RemoveWindowsStore" /t REG_DWORD /d 1 /f

- Bật lại

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "RemoveWindowsStore" /f
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "RemoveWindowsStore" /f

18. Tắt tự động bảo trì hệ thống

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\Maintenance" /v "MaintenanceDisabled" /t REG_DWORD /d 1 /f

- Bật lại

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\Maintenance" /v "MaintenanceDisabled" /f

19. Tắt Windows Defender Antivirus (áp dụng cho Windows 10, Version 1703)

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "SecurityHealth" /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender" /v "DisableAntiSpyware" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService" /v "DelayedAutoStart" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService" /v "Start" /t REG_DWORD /d 3 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "SettingsPageVisibility" /t REG_SZ /d "hide:windowsdefender" /f

Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.

- Bật lại

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender" /v "DisableAntiSpyware" /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "SettingsPageVisibility" /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "SecurityHealth" /t REG_EXPAND_SZ /d "%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCuiL.exe" /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService" /v "DelayedAutoStart" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService" /v "Start" /t REG_DWORD /d 2 /f
net start SecurityHealthService

Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.
Sau khi Windows khởi động lại, mở Start menu click vào biểu tượng Windows Defender Security Center và truy cập đường dẫn C:\Program Files\Windows Defender chạy file MSASCuiL.exe

20. Tắt bảo vệ thời gian thực

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection" /v "DisableRealtimeMonitoring" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f

- Bật lại

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection" /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /f

21. Tắt bộ lọc Windows Defender

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\PhishingFilter" /v "EnabledV9" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System" /v "EnableSmartScreen" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f

- Bật lại

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System" /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /f

22. Tắt Media Sharing

reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer" /v "PreventLibrarySharing" /t REG_DWORD /d 1 /f

- Bật lại

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer" /f

Tiếp tục cập nhật....

Phổ biến trong tuần

Tin mới