Share toàn bộ mã nguồn sử dụng làm công cụ RemoveAppxPackageTool

Xem

Trên tình thần chia sẻ cho những bạn nào chưa biết mà muốn học hỏi về batch script nên hôm nay tôi quyết định share miễn phí toàn bộ code cũng như cách thức mà tôi đã tạo ra được công cụ hoàn chỉnh để các bạn tham khảo hoặc có thể tự tạo cho mình một công cụ để giúp ích cho cộng đồng sử dụng Windows.


1. Tạo công cụ RemoveAppxPackageTool.cmd

Trước hết bạn cần tải thư mục data tại đây. Khi tải về máy giải nén bạn tạo một thư mục mới lấy tên gì cũng được ví dụ như RemoveAppxPackageTool xong copy thư mục data vào đấy. Dưới đây là code để tạo công cụ RemoveAppxPackageTool.cmd lưu ý với code tiếng Anh thì các bạn chọn Encoding: ANSI còn tiếng Việt thì chọn Encoding: UTF-8 còn định dạng là All files

Code tiếng Anh

:: Name     : RemoveAppxPackageTool.cmd
:: Author   : Nguyen Tuan.
:: Website  : www.blogthuthuatwin10.com

chcp 65001 >nul
@echo off
title RemoveAppxPackageTool
color 3f
chcp 65001 >nul
cd /d %~dp0
cls
>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"
if "%errorlevel%" NEQ "0" (
echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"
"%temp%\getadmin.vbs" & exit
)
if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs"

:: Menu of tool.
:: /*************************************************************************************/
:Menu
cls
echo.Main menu
echo.

echo. ID Option
echo.
echo. 1 Get-AppxPackage
echo. 2 Remove-AppxPackage
echo. 3 Add-AppxPackage
echo. 4 Get-AppxProvisionedPackage
echo. 5 Remove-AppxProvisionedPackage
echo. 6 Remove-Package
echo. 7 Enable Windows Features
echo. 8 Disable Windows Features
echo. 9 Start Service
echo. 10 Stop Service
echo. 11 Enable Tweaks
echo. 12 Backup Drivers
echo. 13 Disk Cleanup
echo. 14 System Restore
echo. 15 Uninstall Software
echo. 16 Exit the program
echo. 17 Restart the computer
echo.
set /p option=Select ID and press Enter :
if %option% EQU 1 (
    goto Get-AppxPackage
) else if %option% EQU 2 (
    goto Remove-AppxPackage
) else if %option% EQU 3 (
    goto Add-AppxPackage
) else if %option% EQU 4 (
    goto Get-AppxProvisionedPackage
) else if %option% EQU 5 (
    goto Remove-AppxProvisionedPackage
) else if %option% EQU 6 (
    goto Version
) else if %option% EQU 7 (
    goto Enable-WindowsOptionalFeature
) else if %option% EQU 8 (
    goto Disable-WindowsOptionalFeature
) else if %option% EQU 9 (
    goto Start-Service
) else if %option% EQU 10 (
    goto Stop-Service
) else if %option% EQU 11 (
    goto EnableTweaks
) else if %option% EQU 12 (
    goto BackupDrivers
) else if %option% EQU 13 (
    goto DiskCleanup
) else if %option% EQU 14 (
    goto SystemRestore
) else if %option% EQU 15 (
    goto UninstallSoftware
) else if %option% EQU 16 (
    goto Exitprogram
) else if %option% EQU 17 (
    goto Restart
) else (
    goto Menu
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Get-AppxPackage.
:: /*************************************************************************************/
:Get-AppxPackage
cls
echo.Do you want to Get-AppxPackage for current user or all users?
choice /c EAM /n /m "Press E for current user, A for all users, M for return Main menu: "
if %errorlevel% EQU 1 goto Currentuser
if %errorlevel% EQU 2 goto Allusers
if %errorlevel% EQU 3 goto Menu
:: --------------------------------------------------

:Currentuser
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Get-AppxPackage.ps1'"
goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Allusers
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Get-AppxPackageAll.ps1'"
goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Remove-AppxPackage.
:: /*************************************************************************************/
:Remove-AppxPackage
cls
echo.Do you want to remove each app or all apps?
choice /c EAM /n /m "Press E for remove each app, A for remove all apps, M for return Main menu: "
if %errorlevel% EQU 1 goto Removeeachapp
if %errorlevel% EQU 2 goto Removeallapps
if %errorlevel% EQU 3 goto Menu
:: --------------------------------------------------

:Removeeachapp
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Remove-AppxPackage.ps1'"
cls
echo.The operation completed successfully.
choice /c YN /n /m "Do you want to remove each app? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Removeeachapp
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Removeallapps
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Remove-AppxPackageAll.ps1'"
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Add-AppxPackage.
:: /*************************************************************************************/
:Add-AppxPackage
cls
echo.Do you want to add each app or all apps?
choice /c EAM /n /m "Press E for add each app, A for all apps, M for return Main menu: "
if %errorlevel% EQU 1 goto Addeachapp
if %errorlevel% EQU 2 goto Addallapps
if %errorlevel% EQU 3 goto Menu
:: --------------------------------------------------

:Addeachapp
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Add-AppxPackage.ps1'"
cls
echo.The operation completed successfully.
choice /c YN /n /m "Do you want to add each app? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Addeachapp
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Addallapps
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Add-AppxPackageAll.ps1'"
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Get-AppxProvisionedPackage.
:: /*************************************************************************************/
:Get-AppxProvisionedPackage
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Get-AppxProvisionedPackage.ps1'"
cls
goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Remove-AppxProvisionedPackage.
:: /*************************************************************************************/
:Remove-AppxProvisionedPackage
cls
echo.Do you want to remove each package or all packages?
choice /c EAM /n /m "Press E for remove each package, A for remove all packages, M for return Main menu: "
if %errorlevel% EQU 1 goto Removeeachpackage
if %errorlevel% EQU 2 goto Removeallpackages
if %errorlevel% EQU 3 goto Menu
:: --------------------------------------------------

:Removeeachpackage
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Remove-AppxProvisionedPackage.ps1'"
cls
choice /c YN /n /m "Do you want to continue remove each package program? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Removeeachpackage
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Removeallpackages
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Remove-AppxProvisionedPackageAll.ps1'"
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Checking Version.
:: /*************************************************************************************/
:Version
cls
ver | findstr /i "10\.0\.10240"
if %ERRORLEVEL% EQU 0 (
echo.You are running Windows 10, Version 1507.
echo.This option only supported for Windows 10, Version 1703.
pause
goto Menu
)
ver | findstr /i "10\.0\.10586"
if %ERRORLEVEL% EQU 0 (
echo You are running Windows 10, Version 1511.
echo.This option only supported for Windows 10, Version 1703.
pause
goto Menu
)
ver | findstr /i "10\.0\.14393"
if %ERRORLEVEL% EQU 0 (
echo You are running Windows 10, Version 1607.
echo.This option only supported for Windows 10, Version 1703.
pause
goto Menu
)
ver | findstr /i "10\.0\.15063"
if %ERRORLEVEL% EQU 0 (
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
copy data\amd64\SetACL.exe C:\Windows\System32\SetACL.exe
) ELSE (
copy data\x86\SetACL.exe C:\Windows\System32\SetACL.exe
)
set Packages=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages
SetACL -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages" -ot reg -actn setowner -ownr "n:%USERDOMAIN%\%USERNAME%"
SetACL -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages" -ot reg -actn ace -ace "n:%USERDOMAIN%\%USERNAME%;p:full"
goto Remove-Package
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Remove-Package.
:: /*************************************************************************************/
:Remove-Package
cls
echo.Remove-Package Menu
echo.
echo.ID Option ID Option
echo.
echo.1 Connect 19 Media Features
echo.2 Cortana 20 Microsoft Message Queue (MSMQ) Server
echo.3 Get Help 21 Microsoft Print to PDF
echo.4 Microsoft Edge 22 MultiPoint Connector
echo.5 Mixed Reality Portal 23 Print and Document Services
echo.6 OneDrive 24 RAS Connection Manager Adminitration Kit (CMAK)
echo.7 Quick Assist 25 Remove Differential Compression API Support
echo.8 Windows Defender 26 RIP Listener
echo.9 Windows Spotlight 27 Services for NFS
echo.10 Windows Photo Viewer 28 Simple Network Management Protocol (SNMP)
echo.11 Snipping Tool 29 Simple TCPIP services (i.e. echo daytime etc)
echo.12 Active Directory 30 SMB 1.0/CIFS File Sharing Support
echo.13 Containers 31 Telnet-TFTP Client
echo.14 Assigned Access 32 Windows Identify Foundation 3.5
echo.15 Device Lockdown 33 Windows Powershell 2.0
echo.16 Hyper-V 34 Windows TIFF IFilter
echo.17 Internet Explorer 35 XPS Services
echo.18 Legacy Components 36 XPS Viewer
echo.
echo.37 Return Main menu
echo.

set /p option=Select ID and press Enter :
if %option% EQU 1 (
    call :Connect
) else if %option% EQU 2 (
    call :Cortana
) else if %option% EQU 3 (
    call :GetHelp
) else if %option% EQU 4 (
    goto MicrosoftEdge
) else if %option% EQU 5 (
    goto MixedRealityPortal
) else if %option% EQU 6 (
    goto OneDrive
) else if %option% EQU 7 (
    goto QuickAssist
) else if %option% EQU 8 (
    goto WindowsDefender
) else if %option% EQU 9 (
    goto WindowsSpotlight
) else if %option% EQU 10 (
    goto PhotoViewer
) else if %option% EQU 11 (
    goto SnippingTool
) else if %option% EQU 12 (
    goto ActiveDirectory
) else if %option% EQU 13 (
    goto Containers
) else if %option% EQU 14 (
    goto AssignedAccess
) else if %option% EQU 15 (
    goto DeviceLockdown
) else if %option% EQU 16 (
    goto Hyper-V
) else if %option% EQU 17 (
    goto InternetExplorer11
) else if %option% EQU 18 (
    goto LegacyComponents
) else if %option% EQU 19 (
    goto MediaFeatures
) else if %option% EQU 20 (
    goto MessageQueue
) else if %option% EQU 21 (
    goto PrinttoPDF
) else if %option% EQU 22 (
    goto MultiPointConnector
) else if %option% EQU 23 (
    goto PrintandDocument
) else if %option% EQU 24 (
    goto RASConnectionManager
) else if %option% EQU 25 (
    goto DifferentialCompressionAPI
) else if %option% EQU 26 (
    goto RIPListener
) else if %option% EQU 27 (
    goto ServicesforNFS
) else if %option% EQU 28 (
    goto SimpleNetwork
) else if %option% EQU 29 (
    goto SimpleTCPIP
) else if %option% EQU 30 (
    goto FileSharingSupport
) else if %option% EQU 31 (
    goto TelnetClient
) else if %option% EQU 32 (
    goto IdentifyFoundation
) else if %option% EQU 33 (
    goto Powershell2.0
) else if %option% EQU 34 (
    goto TIFFIFilter
) else if %option% EQU 35 (
    goto XPSServices
) else if %option% EQU 36 (
    goto XPSViewer
) else if %option% EQU 37 (
    goto Menu
) else (
    goto Remove-Package
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Connect
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: The application can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-Connect
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-Connect
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
: ------------------------------------------------------------------------------------

:Cortana
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: The application can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-Cortana
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-Cortana
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Cortana-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Cortana-PAL-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Cortana-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /Remove-Package /packagename:Microsoft-Windows-Cortana-PAL-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Cortana-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Cortana-PAL-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Cortana-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /Remove-Package /packagename:Microsoft-Windows-Cortana-PAL-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
echo.Restart Windows to complete this operation.
choice /c YN /n /m "Do you want to restart the computer now? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: ------------------------------------------------------------------------------------

:GetHelp
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: The application can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-ContactSupport
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-ContactSupport
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
: ------------------------------------------------------------------------------------

:MicrosoftEdge
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: The application can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-MicrosoftEdge
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-MicrosoftEdge
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
: ------------------------------------------------------------------------------------

:MixedRealityPortal
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: The application can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-MixedRealityPortal
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
: --------------------------------------------------

:Remove-MixedRealityPortal
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.HolographicFirstRun_cw5n1h2txyewy"
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.HolographicFirstRun_cw5n1h2txyewy" /grant %username%:F
rd /s /q "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.HolographicFirstRun_cw5n1h2txyewy"
cls
echo.Restart Windows to complete this operation.
choice /c YN /n /m "Do you want to restart the computer now? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
) ELSE (
cls
echo.You are running 32-bit version of Windows, Mixed Reality Portal app only support 64-bit version.
pause
goto Remove-Package
)
: ------------------------------------------------------------------------------------

:OneDrive
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: The application can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-OneDrive
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-OneDrive
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
taskkill /f /im OneDrive.exe
start /wait %systemroot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
taskkill /f /im OneDrive.exe
start /wait %systemroot%\System32\OneDriveSetup.exe /uninstall
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
: ------------------------------------------------------------------------------------

:QuickAssist
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: The application can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-QuickAssist
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-QuickAssist
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
: ------------------------------------------------------------------------------------

:WindowsDefender
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: The application can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-WindowsDefender
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-WindowsDefender
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v SettingsPageVisibility /t REG_SZ /d "hide:windowsdefender" /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.SecurityAndMaintenance" /v Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v SecurityHealth /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets"
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris"
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy" /grant %username%:F
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets" /grant %username%:F
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris" /grant %username%:F
rd /s /q "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"
) ELSE (
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v SettingsPageVisibility /t REG_SZ /d "hide:windowsdefender" /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.SecurityAndMaintenance" /v Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v SecurityHealth /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets"
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris"
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy" /grant %username%:F
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets" /grant %username%:F
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris" /grant %username%:F
rd /s /q "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"
)
cls
echo.The operation completed successfully.
echo.How to delete the Windows Defender Security Center icon in the Start menu.
echo See details https://goo.gl/8HtNsc
echo.Restart Windows to complete this operation.
choice /c YN /n /m "Do you want to restart the computer now? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:WindowsSpotlight
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: The application can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-WindowsSpotlight
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-WindowsSpotlight
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:PhotoViewer
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: The application can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-PhotoViewer
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-PhotoViewer
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:SnippingTool
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: The application can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-SnippingTool
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-SnippingTool
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:ActiveDirectory
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-ActiveDirectory
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-ActiveDirectory
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Containers
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-Containers
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-Containers
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:AssignedAccess
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-AssignedAccess
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-AssignedAccess
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
echo.Restart Windows to complete this operation.
choice /c YN /n /m "Do you want to restart the computer now? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:DeviceLockdown
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-DeviceLockdown
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-DeviceLockdown
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
echo.Restart Windows to complete this operation.
choice /c YN /n /m "Do you want to restart the computer now? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Hyper-V
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-Hyper-V
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-Hyper-V
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
echo.Restart Windows to complete this operation.
choice /c YN /n /m "Do you want to restart the computer now? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:InternetExplorer11
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-InternetExplorer11
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-InternetExplorer11
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:LegacyComponents
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-LegacyComponents
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-LegacyComponents
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:MediaFeatures
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-MediaFeatures
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-MediaFeatures
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
echo.Restart Windows to complete this operation.
choice /c YN /n /m "Do you want to restart the computer now? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:MessageQueue
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-MessageQueue
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-MessageQueue
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:PrinttoPDF
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-PrinttoPDF
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-PrinttoPDF
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:MultiPointConnector
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-MultiPointConnector
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-MultiPointConnector
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:PrintandDocument
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-PrintandDocument
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-PrintandDocument
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
echo.Restart Windows to complete this operation.
choice /c YN /n /m "Do you want to restart the computer now? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:RASConnectionManager
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-RASConnectionManager
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-RASConnectionManager
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:DifferentialCompressionAPI
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-DifferentialCompressionAPI
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-DifferentialCompressionAPI
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:RIPListener
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-RIPListener
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-RIPListener
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:ServicesforNFS
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-ServicesforNFS
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-ServicesforNFS
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:SimpleNetwork
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-SimpleNetwork
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-SimpleNetwork
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:SimpleTCPIP
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-SimpleTCPIP
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-SimpleTCPIP
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:FileSharingSupport
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-FileSharingSupport
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-FileSharingSupport
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:TelnetClient
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-TelnetClient
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-TelnetClient
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:IdentifyFoundation
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-IdentifyFoundation
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-IdentifyFoundation
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Powershell2.0
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-Powershell2.0
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-Powershell2.0
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:TIFFIFilter
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-TIFFIFilter
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-TIFFIFilter
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:XPSServices
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-XPSServices
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-XPSServices
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:XPSViewer
cls
choice /c YN /n /m "WARNING: This feature can not be reinstalled after remove. Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-XPSViewer
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-XPSViewer
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Enable-WindowsOptionalFeature.
:: /*************************************************************************************/
:Enable-WindowsOptionalFeature
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Enable-WindowsOptionalFeature.ps1'"
cls
echo.The operation completed successfully.
choice /c YN /n /m "Do you want to continue Enable Windows Features program? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Enable-WindowsOptionalFeature
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Disable-WindowsOptionalFeature.
:: /*************************************************************************************/
:Disable-WindowsOptionalFeature
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Disable-WindowsOptionalFeature.ps1'"
cls
echo.The operation completed successfully.
choice /c YN /n /m "Do you want to continue Disable Windows Features program? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Disable-WindowsOptionalFeature
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Start-Service.
:: /*************************************************************************************/
:Start-Service
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Start-Service.ps1'"
cls
echo.The operation completed successfully.
choice /c YN /n /m "Do you want to continue Start Service program? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Start-Service
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Stop-Service.
:: /*************************************************************************************/
:Stop-Service
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Stop-Service.ps1'"
cls
echo.The operation completed successfully.
choice /c YN /n /m "Do you want to continue Stop Service program? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Stop-Service
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/

:: Enable Tweaks.
:: /*************************************************************************************/
:EnableTweaks
cls
echo.Enable Tweaks
echo.
echo. Option Enable Disable
echo.
echo. Allow Cortana 1 23
echo. Allow Cortana above lockscreen 2 24
echo. Allow search and Cortana use location 3 25
echo. Allow suggested apps in Windows Ink Workspace 4 26
echo. Allow Windows Ink Workspace 5 27
echo. Do not allow web search 6 28
echo. Do not show Windows tips 7 29
echo. Notify for download and auto install any updates 8 30
echo. Removes Notifications and Action Center 9 31
echo. Show first sign-in animation 10 32
echo. Turn off Autoplay 11 33
echo. Turn off location 12 34
echo. Turn off OneDrive 13 35
echo. Turn off auto install suggest apps 14 36
echo. Turn off Microsoft consumer experiences 15 37
echo. Turn off apps download and install update 16 38
echo. Turn off the Store application 17 39
echo. Turn off Automatic Maintenance 18 40
echo. Turn off Windows Defender Antivirus 19 41
echo. Turn off Real-time protection 20 42
echo. Turn off Windows Defender SmartScreen 21 43
echo. Turn off Media Sharing 22 44
echo.
echo. Return Main menu (45)
echo.

set /p option=Select ID and press Enter :
if %option% EQU 1 (
    goto TurnonCortana
) else if %option% EQU 2 (
    goto TurnonCortanaabovelockscreen
) else if %option% EQU 3 (
    goto TurnonsearchandCortanauselocation
) else if %option% EQU 4 (
    goto TurnonsuggestedappsinWindowsInkWorkspace
) else if %option% EQU 5 (
    goto TurnonWindowsInkWorkspace
) else if %option% EQU 6 (
    goto Donotallowwebsearch
) else if %option% EQU 7 (
    goto DonotshowWindowstips
) else if %option% EQU 8 (
    goto TurnonNotifyfordownloadandautoinstall
) else if %option% EQU 9 (
    goto RemovesActionCenter
) else if %option% EQU 10 (
    goto Enableshowfirstsign-inanimation
) else if %option% EQU 11 (
    goto TurnoffAutoplay
) else if %option% EQU 12 (
    goto Turnofflocation
) else if %option% EQU 13 (
    goto TurnoffOneDrive
) else if %option% EQU 14 (
    goto Turnoffautoinstallsuggestapps
) else if %option% EQU 15 (
    goto TurnoffMicrosoftconsumerexperiences
) else if %option% EQU 16 (
    goto Turnoffappsdownloadandinstallupdate
) else if %option% EQU 17 (
    goto TurnofftheStoreapplication
) else if %option% EQU 18 (
    goto TurnoffAutomaticMaintenance
) else if %option% EQU 19 (
    goto TurnoffWindowsDefenderAntivirus
) else if %option% EQU 20 (
    goto TurnoffReal-timeprotection
) else if %option% EQU 21 (
    goto TurnoffWindowsDefenderSmartScreen
) else if %option% EQU 22 (
    goto TurnoffMediaSharing
) else if %option% EQU 23 (
    goto TurnoffCortana
) else if %option% EQU 24 (
    goto TurnoffCortanaabovelockscreen
) else if %option% EQU 25 (
    goto TurnoffsearchandCortanauselocation
) else if %option% EQU 26 (
    goto TurnoffsuggestedappsinWindowsInkWorkspace
) else if %option% EQU 27 (
    goto TurnoffWindowsInkWorkspace
) else if %option% EQU 28 (
    goto Allowwebsearch
) else if %option% EQU 29 (
    goto ShowWindowstips
) else if %option% EQU 30 (
    goto TurnoffNotifyfordownloadandautoinstall
) else if %option% EQU 31 (
    goto TurnonActionCenter
) else if %option% EQU 32 (
    goto Disableshowfirstsign-inanimation
) else if %option% EQU 33 (
    goto TurnonAutoplay
) else if %option% EQU 34 (
    goto Turnonlocation
) else if %option% EQU 35 (
    goto TurnonOneDrive
) else if %option% EQU 36 (
    goto Turnonautoinstallsuggestapps
) else if %option% EQU 37 (
    goto TurnonMicrosoftconsumerexperiences
) else if %option% EQU 38 (
    goto Turnonappsdownloadandinstallupdate
) else if %option% EQU 39 (
    goto TurnontheStoreapplication
) else if %option% EQU 40 (
    goto TurnonAutomaticMaintenance
) else if %option% EQU 41 (
    goto TurnonWindowsDefenderAntivirus
) else if %option% EQU 42 (
    goto TurnonReal-timeprotection
) else if %option% EQU 43 (
    goto TurnonWindowsDefenderSmartScreen
) else if %option% EQU 44 (
    goto TurnonMediaSharing
) else if %option% EQU 45 (
    goto Menu
) else (
    goto EnableTweaks
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:TurnonCortana
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortana" /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffCortana
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortana" /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonCortanaabovelockscreen
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortanaAboveLock" /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffCortanaabovelockscreen
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortanaAboveLock" /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonsearchandCortanauselocation
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowSearchToUseLocation" /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffsearchandCortanauselocation
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowSearchToUseLocation" /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonsuggestedappsinWindowsInkWorkspace
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsInkWorkspace" /v "AllowSuggestedAppsInWindowsInkWorkspace" /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffsuggestedappsinWindowsInkWorkspace
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsInkWorkspace" /v "AllowSuggestedAppsInWindowsInkWorkspace" /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonWindowsInkWorkspace
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsInkWorkspace" /v "AllowWindowsInkWorkspace" /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffWindowsInkWorkspace
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsInkWorkspace" /v "AllowWindowsInkWorkspace" /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:Donotallowwebsearch
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "DisableWebSearch" /t REG_DWORD /d 1 /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:Allowwebsearch
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "DisableWebSearch" /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:DonotshowWindowstips
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v "DisableSoftLanding" /t REG_DWORD /d 1 /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:ShowWindowstips
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v "DisableSoftLanding" /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonNotifyfordownloadandautoinstall
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v "NoAutoUpdate" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v "AUOptions" /t REG_DWORD /d 2 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v "ScheduledInstallDay" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v "ScheduledInstallTime" /t REG_DWORD /d 3 /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.WindowsUpdate.Notification" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
takeown /f MusNotification.exe
takeown /f MusNotificationUx.exe
icacls MusNotification.exe /grant %username%:F
icacls MusNotificationUx.exe /grant %username%:F
rename MusNotification.exe MusNotification_backup.exe
rename MusNotificationUx.exe MusNotificationUx_backup.exe
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffNotifyfordownloadandautoinstall
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.WindowsUpdate.Notification" /f
takeown /f MusNotification_backup.exe
takeown /f MusNotificationUx_backup.exe
icacls MusNotification_backup.exe /grant %username%:F
icacls MusNotificationUx_backup.exe /grant %username%:F
rename MusNotification_backup.exe MusNotification.exe
rename MusNotificationUx_backup.exe MusNotificationUx.exe
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:RemovesActionCenter
cls
reg add "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "DisableNotificationCenter" /t REG_DWORD /d 1 /f
taskkill /f /im explorer.exe
explorer.exe
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonActionCenter
cls
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "DisableNotificationCenter" /f
taskkill /f /im explorer.exe
explorer.exe
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:Enableshowfirstsign-inanimation
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "EnableFirstLogonAnimation" /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:Disableshowfirstsign-inanimation
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "EnableFirstLogonAnimation" /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffAutoplay
cls
net stop PlugPlay
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay" /v "DelayedAutoStart" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "NoDriveTypeAutoRun" /t REG_DWORD /d 0x00000FF /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "NoDriveTypeAutoRun" /t REG_DWORD /d 0x00000FF /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.AutoPlay" /v Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonAutoplay
cls
net start PlugPlay
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay" /v "DelayedAutoStart" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "NoDriveTypeAutoRun" /f
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "NoDriveTypeAutoRun" /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.AutoPlay" /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:Turnofflocation
cls
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeviceAccess\Global\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" /v "Value" /t REG_SZ /d "Deny" /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Sensor\Permissions\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" /v "SensorPermissionState" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lfsvc\Service\Configuration" /v "Status" /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:Turnonlocation
cls
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeviceAccess\Global\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" /v "Value" /t REG_SZ /d "Allow" /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Sensor\Permissions\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" /v "SensorPermissionState" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lfsvc\Service\Configuration" /v "Status" /t REG_DWORD /d 1 /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffOneDrive
cls
taskkill /f /im OneDrive.exe
reg add "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /v "DisableFileSyncNGSC" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCR\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKCR\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "OneDrive" /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonOneDrive
cls
reg delete "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /f
reg add "HKCR\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCR\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "OneDrive" /t REG_SZ /d ""C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe" /background" /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:Turnoffautoinstallsuggestapps
cls
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SystemPaneSuggestionsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SilentInstalledAppsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:Turnonautoinstallsuggestapps
cls
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SystemPaneSuggestionsEnabled" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SilentInstalledAppsEnabled" /t REG_DWORD /d 1 /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffMicrosoftconsumerexperiences
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v "DisableWindowsConsumerFeatures" /t REG_DWORD /d 1 /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonMicrosoftconsumerexperiences
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v "DisableWindowsConsumerFeatures" /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:Turnoffappsdownloadandinstallupdate
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "AutoDownload" /t REG_DWORD /d 2 /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:Turnonappsdownloadandinstallupdate
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "AutoDownload" /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnofftheStoreapplication
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "RemoveWindowsStore" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "RemoveWindowsStore" /t REG_DWORD /d 1 /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnontheStoreapplication
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "RemoveWindowsStore" /f
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "RemoveWindowsStore" /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffAutomaticMaintenance
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\Maintenance" /v "MaintenanceDisabled" /t REG_DWORD /d 1 /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonAutomaticMaintenance
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\Maintenance" /v "MaintenanceDisabled" /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonWindowsDefenderAntivirus
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender" /v "DisableAntiSpyware" /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "SettingsPageVisibility" /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "SecurityHealth" /t REG_EXPAND_SZ /d "%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCuiL.exe" /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService" /v "DelayedAutoStart" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService" /v "Start" /t REG_DWORD /d 2 /f
net start SecurityHealthService
cls
echo.The operation completed successfully.
echo.Restart Windows to complete this operation.
echo.After windows is restarted, open Start menu run Windows Defender Security Center icon
echo.and go to C:\Program Files\Windows Defender run MSASCuiL.exe
choice /c YN /n /m "Do you want to restart the computer now? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffWindowsDefenderAntivirus
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "SecurityHealth" /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender" /v "DisableAntiSpyware" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService" /v "DelayedAutoStart" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService" /v "Start" /t REG_DWORD /d 3 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "SettingsPageVisibility" /t REG_SZ /d "hide:windowsdefender" /f
cls
echo.The operation completed successfully.
echo.Restart Windows to complete this operation.
choice /c YN /n /m "Do you want to restart the computer now? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonReal-timeprotection
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection" /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffReal-timeprotection
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection" /v "DisableRealtimeMonitoring" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonWindowsDefenderSmartScreen
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System" /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffWindowsDefenderSmartScreen
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\PhishingFilter" /v "EnabledV9" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System" /v "EnableSmartScreen" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonMediaSharing
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer" /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffMediaSharing
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer" /v "PreventLibrarySharing" /t REG_DWORD /d 1 /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Backup Drivers.
:: /*************************************************************************************/
:BackupDrivers

cls
md DriversBackup
Dism /Online /Export-Driver /Destination:%~dp0\DriversBackup
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Disk Cleanup.
:: /*************************************************************************************/
:DiskCleanup

cls
DISM.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: System Restore.
:: /*************************************************************************************/
:SystemRestore

cls
echo.System Restore
echo.
echo. ID Option
echo.
echo. 1 Create a restore point
echo. 2 Restore Windows if you created a restore point
echo. 3 Return Main menu
echo.
choice /c:123 /n /m "Select ID for Continue : "

if %errorlevel% EQU 1 goto Checkpoint-Computer
if %errorlevel% EQU 2 goto Restore-Computer
if %errorlevel% EQU 3 goto Menu
:: --------------------------------------------------

:Checkpoint-Computer
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Checkpoint-Computer.ps1'"
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto Menu
:: --------------------------------------------------

:Restore-Computer
cls
echo.WARNING: The Computer needs to reboot and take some time to complete this process.
choice /c YN /n /m "Are you sure? (Y/N): "
if %errorlevel% EQU 1 powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Restore-Computer.ps1'"
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
cls
echo.The operation completed successfully.
echo.Restart Windows to complete this operation.
choice /c YN /n /m "Do you want to restart the computer now? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Uninstall Software.
:: /*************************************************************************************/
:UninstallSoftware
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Remove-InstalledSoftwares.ps1'"
cls
echo.The operation completed successfully.
choice /c YN /n /m "Do you want to continue Uninstall Software program? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto UninstallSoftware
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
:: --------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Exit the program.
:: /*************************************************************************************/
:Exitprogram
cls
echo.The program will be closed after 15 seconds.
echo.Thank you for using the program.
echo.Any details please contact me through: fb.com/kequaduongvodanh
echo.Goodbye and see you again!
timeout /t 15 /nobreak
exit
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Restart the computer.
:: /*************************************************************************************/
:Restart

cls
echo.Windows will be restarted after 15 seconds.
echo.Thank you for using the program.
echo.Any details please contact me through: fb.com/kequaduongvodanh
echo.Goodbye and see you again!
timeout /t 15 /nobreak
shutdown /r /f /t 00
:: --------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/

Code tiếng Việt

:: Name     : RemoveAppxPackageTool.cmd
:: Author   : Nguyen Tuan.
:: Website  : www.blogthuthuatwin10.com

chcp 65001 >nul
@echo off
title RemoveAppxPackageTool
color 3f
chcp 65001 >nul
cd /d %~dp0
cls
>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"
if "%errorlevel%" NEQ "0" (
echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"
"%temp%\getadmin.vbs" & exit
)
if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs"

:: Menu of tool.
:: /*************************************************************************************/
:Menu
cls
echo.Menu chính
echo.

echo. ID Tùy chọn
echo.
echo. 1 Xem danh sách ứng dụng
echo. 2 Gỡ bỏ ứng dụng
echo. 3 Thêm ứng dụng
echo. 4 Xem danh sách gói cài đặt ứng dụng
echo. 5 Gỡ bỏ gói cài đặt ứng dụng
echo. 6 Gỡ bỏ gói tính năng hệ thống
echo. 7 Bật tính năng của Windows
echo. 8 Tắt tính năng của Windows
echo. 9 Bật Service
echo. 10 Tắt Service
echo. 11 Tùy chỉnh
echo. 12 Sao lưu drivers
echo. 13 Dọn dẹp ổ đĩa hệ thống
echo. 14 Sao lưu - Phục hồi
echo. 15 Gỡ cài đặt phần mềm
echo. 16 Thoát chương trình
echo. 17 Khởi động máy tính
echo.
set /p option=Chọn ID và nhấn Enter :
if %option% EQU 1 (
    goto Get-AppxPackage
) else if %option% EQU 2 (
    goto Remove-AppxPackage
) else if %option% EQU 3 (
    goto Add-AppxPackage
) else if %option% EQU 4 (
    goto Get-AppxProvisionedPackage
) else if %option% EQU 5 (
    goto Remove-AppxProvisionedPackage
) else if %option% EQU 6 (
    goto Version
) else if %option% EQU 7 (
    goto Enable-WindowsOptionalFeature
) else if %option% EQU 8 (
    goto Disable-WindowsOptionalFeature
) else if %option% EQU 9 (
    goto Start-Service
) else if %option% EQU 10 (
    goto Stop-Service
) else if %option% EQU 11 (
    goto EnableTweaks
) else if %option% EQU 12 (
    goto BackupDrivers
) else if %option% EQU 13 (
    goto DiskCleanup
) else if %option% EQU 14 (
    goto SystemRestore
) else if %option% EQU 15 (
    goto UninstallSoftware
) else if %option% EQU 16 (
    goto Exitprogram
) else if %option% EQU 17 (
    goto Restart
) else (
    goto Menu
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Get-AppxPackage.
:: /*************************************************************************************/
:Get-AppxPackage
cls
echo.Bạn mốn xem danh sách ứng dụng cho tài khoản hiện tại hay tất cả tài khoản?
choice /c EAM /n /m "Nhấn E cho tài khoản hiện tại, A cho tất cả tài khoản, M để quay về Menu chính: "
if %errorlevel% EQU 1 goto Currentuser
if %errorlevel% EQU 2 goto Allusers
if %errorlevel% EQU 3 goto Menu
:: --------------------------------------------------

:Currentuser
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Get-AppxPackage.ps1'"
cls
goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Allusers
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Get-AppxPackageAll.ps1'"
cls
goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Remove-AppxPackage.
:: /*************************************************************************************/
:Remove-AppxPackage
cls
echo.Bạn muốn gỡ bỏ một hay tất cả ứng dụng?
choice /c EAM /n /m "Nhấn E cho mỗi ứng dụng, A cho tất cả, M để quay về Menu chính: "
if %errorlevel% EQU 1 goto Removeeachapp
if %errorlevel% EQU 2 goto Removeallapps
if %errorlevel% EQU 3 goto Menu
:: --------------------------------------------------

:Removeeachapp
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Remove-AppxPackage.ps1'"
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn tiếp tục gỡ bỏ ứng dụng? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Removeeachapp
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Removeallapps
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Remove-AppxPackageAll.ps1'"
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Add-AppxPackage.
:: /*************************************************************************************/
:Add-AppxPackage
cls
echo.Bạn muốn thêm một hay tất cả ứng dụng?
choice /c EAM /n /m "Nhấn E cho mỗi ứng dụng, A cho tất cả, M để quay về Menu chính: "
if %errorlevel% EQU 1 goto Addeachapp
if %errorlevel% EQU 2 goto Addallapps
if %errorlevel% EQU 3 goto Menu
:: --------------------------------------------------

:Addeachapp
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Add-AppxPackage.ps1'"
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn tiếp tục thêm ứng dụng? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Addeachapp
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Addallapps
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Add-AppxPackageAll.ps1'"
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Get-AppxProvisionedPackage.
:: /*************************************************************************************/
:Get-AppxProvisionedPackage
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Get-AppxProvisionedPackage.ps1'"
cls
goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Remove-AppxProvisionedPackage.
:: /*************************************************************************************/
:Remove-AppxProvisionedPackage
cls
echo.Bạn muốn gỡ bỏ một hay tất cả gói cài đặt ứng dụng?
choice /c EAM /n /m "Nhấn E cho mỗi gói cài đặt ứng dụng, A cho tất cả, M để quay về Menu chính: "
if %errorlevel% EQU 1 goto Removeeachpackage
if %errorlevel% EQU 2 goto Removeallpackages
if %errorlevel% EQU 3 goto Menu
:: --------------------------------------------------

:Removeeachpackage
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Remove-AppxProvisionedPackage.ps1'"
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn tiếp tục gỡ bỏ gói cài đặt ứng dụng? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Removeeachpackage
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Removeallpackages
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Remove-AppxProvisionedPackageAll.ps1'"
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Checking Version.
:: /*************************************************************************************/
:Version
cls
ver | findstr /i "10\.0\.10240"
if %ERRORLEVEL% EQU 0 (
echo.Máy tính bạn đang chạy Windows 10, Version 1507.
echo.Tùy chọn này chỉ được hỗ trợ cho Windows 10, Version 1703.
pause
goto Menu
)
ver | findstr /i "10\.0\.10586"
if %ERRORLEVEL% EQU 0 (
echo Máy tính bạn đang chạy Windows 10, Version 1511.
echo.Tùy chọn này chỉ được hỗ trợ cho Windows 10, Version 1703.
pause
goto Menu
)
ver | findstr /i "10\.0\.14393"
if %ERRORLEVEL% EQU 0 (
echo Máy tính bạn đang chạy Windows 10, Version 1607.
echo.Tùy chọn này chỉ được hỗ trợ cho Windows 10, Version 1703.
pause
goto Menu
)
ver | findstr /i "10\.0\.15063"
if %ERRORLEVEL% EQU 0 (
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
copy data\amd64\SetACL.exe C:\Windows\System32\SetACL.exe
) ELSE (
copy data\x86\SetACL.exe C:\Windows\System32\SetACL.exe
)
set Packages=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages
SetACL -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages" -ot reg -actn setowner -ownr "n:%USERDOMAIN%\%USERNAME%"
SetACL -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages" -ot reg -actn ace -ace "n:%USERDOMAIN%\%USERNAME%;p:full"
goto Remove-Package
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Remove-Package.
:: /*************************************************************************************/
:Remove-Package
cls
echo.Gỡ bỏ gói tính năng hệ thống
echo.
echo.ID Tùy chọn ID Tùy chọn
echo.
echo.1 Connect 19 Media Features
echo.2 Cortana 20 Microsoft Message Queue (MSMQ) Server
echo.3 Get Help 21 Microsoft Print to PDF
echo.4 Microsoft Edge 22 MultiPoint Connector
echo.5 Mixed Reality Portal 23 Print and Document Services
echo.6 OneDrive 24 RAS Connection Manager Adminitration Kit (CMAK)
echo.7 Quick Assist 25 Remove Differential Compression API Support
echo.8 Windows Defender 26 RIP Listener
echo.9 Windows Spotlight 27 Services for NFS
echo.10 Windows Photo Viewer 28 Simple Network Management Protocol (SNMP)
echo.11 Snipping Tool 29 Simple TCPIP services (i.e. echo daytime etc)
echo.12 Active Directory 30 SMB 1.0/CIFS File Sharing Support
echo.13 Containers 31 Telnet-TFTP Client
echo.14 Assigned Access 32 Windows Identify Foundation 3.5
echo.15 Device Lockdown 33 Windows Powershell 2.0
echo.16 Hyper-V 34 Windows TIFF IFilter
echo.17 Internet Explorer 35 XPS Services
echo.18 Legacy Components 36 XPS Viewer
echo.
echo.37 Về Menu chính
echo.

set /p option=Chọn ID và nhấn Enter :
if %option% EQU 1 (
    call :Connect
) else if %option% EQU 2 (
    call :Cortana
) else if %option% EQU 3 (
    call :GetHelp
) else if %option% EQU 4 (
    goto MicrosoftEdge
) else if %option% EQU 5 (
    goto MixedRealityPortal
) else if %option% EQU 6 (
    goto OneDrive
) else if %option% EQU 7 (
    goto QuickAssist
) else if %option% EQU 8 (
    goto WindowsDefender
) else if %option% EQU 9 (
    goto WindowsSpotlight
) else if %option% EQU 10 (
    goto PhotoViewer
) else if %option% EQU 11 (
    goto SnippingTool
) else if %option% EQU 12 (
    goto ActiveDirectory
) else if %option% EQU 13 (
    goto Containers
) else if %option% EQU 14 (
    goto AssignedAccess
) else if %option% EQU 15 (
    goto DeviceLockdown
) else if %option% EQU 16 (
    goto Hyper-V
) else if %option% EQU 17 (
    goto InternetExplorer11
) else if %option% EQU 18 (
    goto LegacyComponents
) else if %option% EQU 19 (
    goto MediaFeatures
) else if %option% EQU 20 (
    goto MessageQueue
) else if %option% EQU 21 (
    goto PrinttoPDF
) else if %option% EQU 22 (
    goto MultiPointConnector
) else if %option% EQU 23 (
    goto PrintandDocument
) else if %option% EQU 24 (
    goto RASConnectionManager
) else if %option% EQU 25 (
    goto DifferentialCompressionAPI
) else if %option% EQU 26 (
    goto RIPListener
) else if %option% EQU 27 (
    goto ServicesforNFS
) else if %option% EQU 28 (
    goto SimpleNetwork
) else if %option% EQU 29 (
    goto SimpleTCPIP
) else if %option% EQU 30 (
    goto FileSharingSupport
) else if %option% EQU 31 (
    goto TelnetClient
) else if %option% EQU 32 (
    goto IdentifyFoundation
) else if %option% EQU 33 (
    goto Powershell2.0
) else if %option% EQU 34 (
    goto TIFFIFilter
) else if %option% EQU 35 (
    goto XPSServices
) else if %option% EQU 36 (
    goto XPSViewer
) else if %option% EQU 37 (
    goto Menu
) else (
    goto Remove-Package
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Connect
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-Connect
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-Connect
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
: ------------------------------------------------------------------------------------

:Cortana
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-Cortana
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-Cortana
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Cortana-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Cortana-PAL-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Cortana-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /Remove-Package /packagename:Microsoft-Windows-Cortana-PAL-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Cortana-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Cortana-PAL-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Cortana-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /Remove-Package /packagename:Microsoft-Windows-Cortana-PAL-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: ------------------------------------------------------------------------------------

:GetHelp
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-ContactSupport
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-ContactSupport
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
: ------------------------------------------------------------------------------------

:MicrosoftEdge
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-MicrosoftEdge
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-MicrosoftEdge
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
: ------------------------------------------------------------------------------------

:MixedRealityPortal
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-MixedRealityPortal
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
: --------------------------------------------------

:Remove-MixedRealityPortal
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.HolographicFirstRun_cw5n1h2txyewy"
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.HolographicFirstRun_cw5n1h2txyewy" /grant %username%:F
rd /s /q "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.HolographicFirstRun_cw5n1h2txyewy"
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
) ELSE (
cls
echo.Máy tính đang cài đặt Windows phiên bản 32-bit, Ứng dụng này chỉ có trong phiên bản 64-bit.
pause
goto Remove-Package
)
: ------------------------------------------------------------------------------------

:OneDrive
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-OneDrive
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-OneDrive
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
taskkill /f /im OneDrive.exe
start /wait %systemroot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
taskkill /f /im OneDrive.exe
start /wait %systemroot%\System32\OneDriveSetup.exe /uninstall
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
: ------------------------------------------------------------------------------------

:QuickAssist
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-QuickAssist
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-QuickAssist
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
: ------------------------------------------------------------------------------------

:WindowsDefender
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-WindowsDefender
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-WindowsDefender
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v SettingsPageVisibility /t REG_SZ /d "hide:windowsdefender" /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.SecurityAndMaintenance" /v Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v SecurityHealth /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets"
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris"
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy" /grant %username%:F
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets" /grant %username%:F
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris" /grant %username%:F
rd /s /q "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"
) ELSE (
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v SettingsPageVisibility /t REG_SZ /d "hide:windowsdefender" /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.SecurityAndMaintenance" /v Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v SecurityHealth /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets"
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris"
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy" /grant %username%:F
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets" /grant %username%:F
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris" /grant %username%:F
rd /s /q "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
echo.Hướng dẫn xóa biểu tượng Windows Defender Security Center trong Start menu.
echo Xem chi tiết tại địa chỉ https://goo.gl/8HtNsc
echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:WindowsSpotlight
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-WindowsSpotlight
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-WindowsSpotlight
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:PhotoViewer
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-PhotoViewer
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-PhotoViewer
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:SnippingTool
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-SnippingTool
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-SnippingTool
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:ActiveDirectory
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-ActiveDirectory
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-ActiveDirectory
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Containers
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-Containers
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-Containers
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:AssignedAccess
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-AssignedAccess
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-AssignedAccess
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:DeviceLockdown
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-DeviceLockdown
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-DeviceLockdown
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Hyper-V
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-Hyper-V
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-Hyper-V
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:InternetExplorer11
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-InternetExplorer11
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-InternetExplorer11
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:LegacyComponents
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-LegacyComponents
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-LegacyComponents
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:MediaFeatures
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-MediaFeatures
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-MediaFeatures
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:MessageQueue
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-MessageQueue
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-MessageQueue
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:PrinttoPDF
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-PrinttoPDF
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-PrinttoPDF
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:MultiPointConnector
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-MultiPointConnector
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-MultiPointConnector
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:PrintandDocument
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-PrintandDocument
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-PrintandDocument
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:RASConnectionManager
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-RASConnectionManager
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-RASConnectionManager
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:DifferentialCompressionAPI
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-DifferentialCompressionAPI
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-DifferentialCompressionAPI
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:RIPListener
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-RIPListener
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-RIPListener
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:ServicesforNFS
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-ServicesforNFS
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-ServicesforNFS
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:SimpleNetwork
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-SimpleNetwork
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-SimpleNetwork
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:SimpleTCPIP
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-SimpleTCPIP
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-SimpleTCPIP
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:FileSharingSupport
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-FileSharingSupport
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-FileSharingSupport
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:TelnetClient
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-TelnetClient
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-TelnetClient
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:IdentifyFoundation
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-IdentifyFoundation
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-IdentifyFoundation
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Powershell2.0
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-Powershell2.0
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-Powershell2.0
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:TIFFIFilter
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-TIFFIFilter
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-TIFFIFilter
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:XPSServices
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-XPSServices
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-XPSServices
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:XPSViewer
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-XPSViewer
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-XPSViewer
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Enable-WindowsOptionalFeature.
:: /*************************************************************************************/
:Enable-WindowsOptionalFeature
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Enable-WindowsOptionalFeature.ps1'"
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn tiếp tục bật tính năng của Windows? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Enable-WindowsOptionalFeature
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Disable-WindowsOptionalFeature.
:: /*************************************************************************************/
:Disable-WindowsOptionalFeature
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Disable-WindowsOptionalFeature.ps1'"
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn tiếp tục tắt tính năng của Windows? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Disable-WindowsOptionalFeature
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Start-Service.
:: /*************************************************************************************/
:Start-Service
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Start-Service.ps1'"
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn tiếp tục bật service? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Start-Service
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Stop-Service.
:: /*************************************************************************************/
:Stop-Service
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Stop-Service.ps1'"
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn tiếp tục tắt service? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Stop-Service
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/

:: Enable Tweaks.
:: /*************************************************************************************/
:EnableTweaks
cls
echo.Tùy chỉnh
echo.
echo. Tùy chọn Bật Tắt
echo.
echo. Cho phép Cortana 1 23
echo. Cho phép Cortana ngoài màn hình khóa 2 24
echo. Cho phép tìm kiếm và Cortana sử dụng vị trí 3 25
echo. Cho phép ứng dụng được đề xuất trong Windows Ink 4 26
echo. Cho phép Windows Ink Workspace 5 27
echo. Không cho phép tìm kiếm web 6 28
echo. Không chỉ mẹo Windows 7 29
echo. Thông báo cho tải xuống và tự động cài đặt cập nhật 8 30
echo. Loại bỏ trung tâm thông báo Action Center 9 31
echo. Hiển thị hoạt họa đăng nhập đầu tiên 10 32
echo. Tắt Autoplay 11 33
echo. Tắt vị trí 12 34
echo. Tắt OneDrive 13 35
echo. Tắt tự động cài đặt ứng dụng được đề xuất 14 36
echo. Tắt Microsoft consumer experiences 15 37
echo. Tắt ứng dụng tự tải và cài đặt cập nhật trong Store 16 38
echo. Tắt ứng dụng Store 17 39
echo. Tắt tự động bảo trì hệ thống 18 40
echo. Tắt Windows Defender Antivirus 19 41
echo. Tắt bảo vệ thời gian thực 20 42
echo. Tắt bộ lọc Windows Defender 21 43
echo. Tắt Media Sharing 22 44
echo.
echo. Về Menu chính (45)
echo.

set /p option=Chọn ID và nhấn Enter :
if %option% EQU 1 (
    goto TurnonCortana
) else if %option% EQU 2 (
    goto TurnonCortanaabovelockscreen
) else if %option% EQU 3 (
    goto TurnonsearchandCortanauselocation
) else if %option% EQU 4 (
    goto TurnonsuggestedappsinWindowsInkWorkspace
) else if %option% EQU 5 (
    goto TurnonWindowsInkWorkspace
) else if %option% EQU 6 (
    goto Donotallowwebsearch
) else if %option% EQU 7 (
    goto DonotshowWindowstips
) else if %option% EQU 8 (
    goto TurnonNotifyfordownloadandautoinstall
) else if %option% EQU 9 (
    goto RemovesActionCenter
) else if %option% EQU 10 (
    goto Enableshowfirstsign-inanimation
) else if %option% EQU 11 (
    goto TurnoffAutoplay
) else if %option% EQU 12 (
    goto Turnofflocation
) else if %option% EQU 13 (
    goto TurnoffOneDrive
) else if %option% EQU 14 (
    goto Turnoffautoinstallsuggestapps
) else if %option% EQU 15 (
    goto TurnoffMicrosoftconsumerexperiences
) else if %option% EQU 16 (
    goto Turnoffappsdownloadandinstallupdate
) else if %option% EQU 17 (
    goto TurnofftheStoreapplication
) else if %option% EQU 18 (
    goto TurnoffAutomaticMaintenance
) else if %option% EQU 19 (
    goto TurnoffWindowsDefenderAntivirus
) else if %option% EQU 20 (
    goto TurnoffReal-timeprotection
) else if %option% EQU 21 (
    goto TurnoffWindowsDefenderSmartScreen
) else if %option% EQU 22 (
    goto TurnoffMediaSharing
) else if %option% EQU 23 (
    goto TurnoffCortana
) else if %option% EQU 24 (
    goto TurnoffCortanaabovelockscreen
) else if %option% EQU 25 (
    goto TurnoffsearchandCortanauselocation
) else if %option% EQU 26 (
    goto TurnoffsuggestedappsinWindowsInkWorkspace
) else if %option% EQU 27 (
    goto TurnoffWindowsInkWorkspace
) else if %option% EQU 28 (
    goto Allowwebsearch
) else if %option% EQU 29 (
    goto ShowWindowstips
) else if %option% EQU 30 (
    goto TurnoffNotifyfordownloadandautoinstall
) else if %option% EQU 31 (
    goto TurnonActionCenter
) else if %option% EQU 32 (
    goto Disableshowfirstsign-inanimation
) else if %option% EQU 33 (
    goto TurnonAutoplay
) else if %option% EQU 34 (
    goto Turnonlocation
) else if %option% EQU 35 (
    goto TurnonOneDrive
) else if %option% EQU 36 (
    goto Turnonautoinstallsuggestapps
) else if %option% EQU 37 (
    goto TurnonMicrosoftconsumerexperiences
) else if %option% EQU 38 (
    goto Turnonappsdownloadandinstallupdate
) else if %option% EQU 39 (
    goto TurnontheStoreapplication
) else if %option% EQU 40 (
    goto TurnonAutomaticMaintenance
) else if %option% EQU 41 (
    goto TurnonWindowsDefenderAntivirus
) else if %option% EQU 42 (
    goto TurnonReal-timeprotection
) else if %option% EQU 43 (
    goto TurnonWindowsDefenderSmartScreen
) else if %option% EQU 44 (
    goto TurnonMediaSharing
) else if %option% EQU 45 (
    goto Menu
) else (
    goto EnableTweaks
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:TurnonCortana
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortana" /f
cls
echo.The operation completed successfully.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffCortana
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortana" /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonCortanaabovelockscreen
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortanaAboveLock" /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffCortanaabovelockscreen
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowCortanaAboveLock" /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonsearchandCortanauselocation
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowSearchToUseLocation" /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffsearchandCortanauselocation
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "AllowSearchToUseLocation" /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonsuggestedappsinWindowsInkWorkspace
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsInkWorkspace" /v "AllowSuggestedAppsInWindowsInkWorkspace" /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffsuggestedappsinWindowsInkWorkspace
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsInkWorkspace" /v "AllowSuggestedAppsInWindowsInkWorkspace" /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonWindowsInkWorkspace
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsInkWorkspace" /v "AllowWindowsInkWorkspace" /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffWindowsInkWorkspace
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsInkWorkspace" /v "AllowWindowsInkWorkspace" /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:Donotallowwebsearch
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "DisableWebSearch" /t REG_DWORD /d 1 /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:Allowwebsearch
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search" /v "DisableWebSearch" /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:DonotshowWindowstips
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v "DisableSoftLanding" /t REG_DWORD /d 1 /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:ShowWindowstips
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v "DisableSoftLanding" /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonNotifyfordownloadandautoinstall
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v "NoAutoUpdate" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v "AUOptions" /t REG_DWORD /d 2 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v "ScheduledInstallDay" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v "ScheduledInstallTime" /t REG_DWORD /d 3 /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.WindowsUpdate.Notification" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
takeown /f MusNotification.exe
takeown /f MusNotificationUx.exe
icacls MusNotification.exe /grant %username%:F
icacls MusNotificationUx.exe /grant %username%:F
rename MusNotification.exe MusNotification_backup.exe
rename MusNotificationUx.exe MusNotificationUx_backup.exe
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffNotifyfordownloadandautoinstall
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.WindowsUpdate.Notification" /f
takeown /f MusNotification_backup.exe
takeown /f MusNotificationUx_backup.exe
icacls MusNotification_backup.exe /grant %username%:F
icacls MusNotificationUx_backup.exe /grant %username%:F
rename MusNotification_backup.exe MusNotification.exe
rename MusNotificationUx_backup.exe MusNotificationUx.exe
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:RemovesActionCenter
cls
reg add "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "DisableNotificationCenter" /t REG_DWORD /d 1 /f
taskkill /f /im explorer.exe
explorer.exe
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonActionCenter
cls
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "DisableNotificationCenter" /f
taskkill /f /im explorer.exe
explorer.exe
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:Enableshowfirstsign-inanimation
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "EnableFirstLogonAnimation" /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:Disableshowfirstsign-inanimation
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "EnableFirstLogonAnimation" /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffAutoplay
cls
net stop PlugPlay
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay" /v "DelayedAutoStart" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "NoDriveTypeAutoRun" /t REG_DWORD /d 0x00000FF /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "NoDriveTypeAutoRun" /t REG_DWORD /d 0x00000FF /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.AutoPlay" /v Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonAutoplay
cls
net start PlugPlay
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay" /v "DelayedAutoStart" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "NoDriveTypeAutoRun" /f
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "NoDriveTypeAutoRun" /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.AutoPlay" /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:Turnofflocation
cls
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeviceAccess\Global\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" /v "Value" /t REG_SZ /d "Deny" /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Sensor\Permissions\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" /v "SensorPermissionState" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lfsvc\Service\Configuration" /v "Status" /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:Turnonlocation
cls
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeviceAccess\Global\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" /v "Value" /t REG_SZ /d "Allow" /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Sensor\Permissions\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" /v "SensorPermissionState" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lfsvc\Service\Configuration" /v "Status" /t REG_DWORD /d 1 /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffOneDrive
cls
taskkill /f /im OneDrive.exe
reg add "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /v "DisableFileSyncNGSC" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCR\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKCR\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "OneDrive" /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonOneDrive
cls
reg delete "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /f
reg add "HKCR\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCR\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /v "System.IsPinnedToNameSpaceTree" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "OneDrive" /t REG_SZ /d ""C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe" /background" /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:Turnoffautoinstallsuggestapps
cls
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SystemPaneSuggestionsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SilentInstalledAppsEnabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:Turnonautoinstallsuggestapps
cls
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SystemPaneSuggestionsEnabled" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager" /v "SilentInstalledAppsEnabled" /t REG_DWORD /d 1 /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffMicrosoftconsumerexperiences
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v "DisableWindowsConsumerFeatures" /t REG_DWORD /d 1 /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonMicrosoftconsumerexperiences
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v "DisableWindowsConsumerFeatures" /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:Turnoffappsdownloadandinstallupdate
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "AutoDownload" /t REG_DWORD /d 2 /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:Turnonappsdownloadandinstallupdate
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "AutoDownload" /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnofftheStoreapplication
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "RemoveWindowsStore" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "RemoveWindowsStore" /t REG_DWORD /d 1 /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnontheStoreapplication
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "RemoveWindowsStore" /f
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore" /v "RemoveWindowsStore" /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffAutomaticMaintenance
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\Maintenance" /v "MaintenanceDisabled" /t REG_DWORD /d 1 /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonAutomaticMaintenance
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\Maintenance" /v "MaintenanceDisabled" /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonWindowsDefenderAntivirus
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender" /v "DisableAntiSpyware" /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "SettingsPageVisibility" /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "SecurityHealth" /t REG_EXPAND_SZ /d "%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCuiL.exe" /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService" /v "DelayedAutoStart" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService" /v "Start" /t REG_DWORD /d 2 /f
net start SecurityHealthService
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.
echo.Sau khi Windows khởi động lại, mở Start menu click vào biểu tượng Windows Defender Security Center
echo.và truy cập đường dẫn C:\Program Files\Windows Defender chạy file MSASCuiL.exe
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffWindowsDefenderAntivirus
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "SecurityHealth" /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender" /v "DisableAntiSpyware" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService" /v "DelayedAutoStart" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SecurityHealthService" /v "Start" /t REG_DWORD /d 3 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "SettingsPageVisibility" /t REG_SZ /d "hide:windowsdefender" /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonReal-timeprotection
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection" /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffReal-timeprotection
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection" /v "DisableRealtimeMonitoring" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonWindowsDefenderSmartScreen
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System" /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffWindowsDefenderSmartScreen
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\PhishingFilter" /v "EnabledV9" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System" /v "EnableSmartScreen" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnonMediaSharing
cls
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer" /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:TurnoffMediaSharing
cls
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer" /v "PreventLibrarySharing" /t REG_DWORD /d 1 /f
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto EnableTweaks
:: --------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Backup Drivers.
:: /*************************************************************************************/
:BackupDrivers

cls
md DriversBackup
Dism /Online /Export-Driver /Destination:%~dp0\DriversBackup
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Disk Cleanup.
:: /*************************************************************************************/
:DiskCleanup

cls
DISM.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: System Restore.
:: /*************************************************************************************/
:SystemRestore

cls
echo.Sao lưu - Phục hồi
echo.
echo. ID Tùy chọn
echo.
echo. 1 Tạo một điểm khôi phục hệ thống
echo. 2 Phục hồi Windows nếu như bạn đã tạo một điểm khôi phục hệ thống
echo. 3 Về Menu chính
echo.
choice /c:123 /n /m "Chọn ID để tiếp tục : "

if %errorlevel% EQU 1 goto Checkpoint-Computer
if %errorlevel% EQU 2 goto Restore-Computer
if %errorlevel% EQU 3 goto Menu
:: --------------------------------------------------

:Checkpoint-Computer
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Checkpoint-Computer.ps1'"
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Menu
:: --------------------------------------------------

:Restore-Computer
cls
echo.CẢNH BÁO: Máy tính cần phải được khởi động và mất một thời gian để hoàn tất
echo.quá trình phục hồi Windows.
choice /c YN /n /m "Bạn có chắc không? (Yes/No): "
if %errorlevel% EQU 1 powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Restore-Computer.ps1'"
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/

:: Uninstall Software.
:: /*************************************************************************************/
:UninstallSoftware
cls
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%~dp0data\scripts\Remove-InstalledSoftwares.ps1'"
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn tiếp tục gỡ cài đặt phần mềm? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto UninstallSoftware
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
:: --------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/


:: Exit the program.
:: /*************************************************************************************/
:Exitprogram
cls
echo.Chương trình sẽ tự động tắt sau 15 giây.
echo.Cảm ơn bạn đã sử dụng chương trình.
echo.Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc với tôi qua Facebook theo địa chỉ: fb.com/kequaduongvodanh
echo.Tạm biệt và hẹn gặp lại!
timeout /t 15 /nobreak
exit
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/

:: Restart the computer.
:: /*************************************************************************************/
:Restart

cls
echo.Windows sẽ được khởi động sau 15 giây.
echo.Cảm ơn bạn đã sử dụng chương trình.
echo.Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc với tôi qua Facebook theo địa chỉ: fb.com/kequaduongvodanh
echo.Tạm biệt và hẹn gặp lại!
timeout /t 15 /nobreak
shutdown /r /f /t 00
:: --------------------------------------------------

:: /*************************************************************************************/

Khi lưu thành tập tin batch các bạn để tập tin này trong thư mục RemoveAppxPackageTool cùng với thư mục data


Đến đây là bạn có thể chạy được công cụ và sử dụng được. Nếu bạn muốn chuyên nghiệp hơn thì chuyển công cụ có đuôi .cmd sang .exe vì khi chuyển sang định dạng này thì người khác sẽ không xem được nội dụng code cũng như chỉnh sửa được.

2. Chuyển đổi định dạng từ .cmd sang .exe

Tải công cụ chuyển đổi tại đây, bạn có thể cài đặt phần mềm hoặc chạy portable đều được, các bạn để tùy chọn giống như hình dưới đây


Nếu các bạn muốn thay đổi icon cho công cụ và thêm bản quyền thì chuyển qua tab thông tin phiên bản


Khi thực hiện xong bấm chọn Thực thi biên soạn bắt đầu chuyển đổi sang định dạng .exe xong tắt phần mềm. Như vậy bạn đã vừa chuyển đổi công cụ RemoveAppxPackageTool sang định dạng .exe

3. Tạo file cài đặt


Nếu như bạn muốn chuyên nghiệp hơn nữa bạn có thể tạo thư mục RemoveAppxPackageTool đang lưu thư mục data và công cụ RemoveAppxPackageTool.exe sang file cài đặt bạn có thể sử dụng phần mềm Inno setup để tạo, tải phần mềm tại đây về cài đặt vào máy. Cách tạo như thế nào bạn có thể tham khảo các bài viết hướng dẫn trên mạng. Tôi chỉ dẫn chứng vài hình minh họa

Như vậy tôi đã vừa chia sẻ code và hướng dẫn cách tạo các bạn nào chưa biết có thể tham khảo bài viết này.

Phổ biến trong tuần

Tin mới