Share batch code SetupComlete.cmd sử dụng cài đặt Windows 10 Pro, Version 1703

Xem


Tập tin batch SetupComlete.cmd bao gồm 2 phần Remove-ProvisionedAppxPackage gỡ bỏ ứng dụng mặc định thuộc nhóm WindowsApps và Remove-Package gỡ bỏ gói package hệ thống. Tập tin này sẽ được áp dụng ngay trong quá trình cài đặt và trước khi tạo và đăng nhập tài khoản đầu tiên.

Download SetupComlete.cmd
Mật khẩu giải nén: www.blogthuthuatwin10.com

Tải về giải nén copy thư mục $OEM$ vào thư mục sources của bộ cài Windows 10 Pro, Version 1703.

Code:
:: Name     : SetupComplete.cmd
:: Author   : Nguyen Tuan.
:: Website  : www.blogthuthuatwin10.com

:: Settings
:: ==================================================================================
:Settings
cd /d %~dp0
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
copy data\amd64\SetACL.exe C:\Windows\System32\SetACL.exe
) ELSE (
copy data\x86\SetACL.exe C:\Windows\System32\SetACL.exe
)
set Packages=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages
SetACL -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages" -ot reg -actn setowner -ownr "n:%USERDOMAIN%\%USERNAME%"
SetACL -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages" -ot reg -actn ace -ace "n:%USERDOMAIN%\%USERNAME%;p:full"
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "ConsentPromptBehaviorAdmin" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v "PromptOnSecureDesktop" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce" /v "Tweaks" /t REG_SZ /d "C:\Scripts\Enable-Tweaks.cmd" /f
:: ==================================================================================

:: Remove-ProvisionedAppxPackage
:: ==================================================================================
::Remove-ProvisionedAppxPackage
set Microsoft3DBuilder=Microsoft.3DBuilder_13.0.10349.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set Weather=Microsoft.BingWeather_4.18.56.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set AppInstaller=Microsoft.DesktopAppInstaller_1.1.25002.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set Tips=Microsoft.Getstarted_4.5.6.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set Messaging=Microsoft.Messaging_3.2.24002.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set View3DReview=Microsoft.Microsoft3DViewer_1.1702.21039.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set GetOffice=Microsoft.MicrosoftOfficeHub_2017.311.255.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set MicrosoftSolitaireCollection=Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_3.14.1181.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set StickyNotes=Microsoft.MicrosoftStickyNotes_1.4.101.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set Paint3D=Microsoft.MSPaint_1.1702.28017.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set OneNote=Microsoft.Office.OneNote_2015.7668.58071.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set OneConnect=Microsoft.OneConnect_2.1701.277.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set People=Microsoft.People_2017.222.1920.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set SkypePreview=Microsoft.SkypeApp_11.8.204.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c
set StorePurchaseApp=Microsoft.StorePurchaseApp_1.0.454.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set MicrosoftWallet=Microsoft.Wallet_1.0.16328.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set Photos=Microsoft.Windows.Photos_2016.511.9510.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set AlarmsClock=Microsoft.WindowsAlarms_2017.203.236.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set Calculator=Microsoft.WindowsCalculator_2017.131.1904.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set Camera=Microsoft.WindowsCamera_2017.125.40.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set MailCalendar=microsoft.windowscommunicationsapps_2015.7906.42257.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set FeedbackHub=Microsoft.WindowsFeedbackHub_1.1612.10312.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set Maps=Microsoft.WindowsMaps_2017.209.105.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set VoiceRecorder=Microsoft.WindowsSoundRecorder_2017.130.1208.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set Store=Microsoft.WindowsStore_11701.1001.874.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set XboxApp=Microsoft.XboxApp_2017.113.1250.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set XboxGameOverlay=Microsoft.XboxGameOverlay_1.15.2003.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set XboxIdentityProvider=Microsoft.XboxIdentityProvider_2016.719.1035.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set XboxSpeechToTextOverlay=Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay_1.14.2002.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set GrooveMusic=Microsoft.ZuneMusic_2019.16112.11621.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
set MoviesTV=Microsoft.ZuneVideo_2019.16112.11601.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Microsoft3DBuilder%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Weather%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%AppInstaller%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Tips%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Messaging%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%View3DReview%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%GetOffice%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%MicrosoftSolitaireCollection%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%StickyNotes%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Paint3D%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%OneNote%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%OneConnect%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%People%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%SkypePreview%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%StorePurchaseApp%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%MicrosoftWallet%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Photos%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%AlarmsClock%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Calculator%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Camera%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%MailCalendar%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%FeedbackHub%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Maps%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%VoiceRecorder%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Store%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%XboxApp%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%XboxGameOverlay%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%XboxIdentityProvider%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%XboxSpeechToTextOverlay%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%GrooveMusic%
Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%MoviesTV%
:: ==================================================================================

:: Remove-Package
:: ==================================================================================
:Remove-Connect
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-ContactSupport
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-MicrosoftEdge
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-MixedRealityPortal
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
rd /s /q %systemroot%\systemapps\Microsoft.Windows.HolographicFirstRun_cw5n1h2txyewy
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-OneDrive
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
del /q /f %systemroot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
del /q /f %systemroot%\System32\OneDriveSetup.exe
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-QuickAssist
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-WindowsDefender
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v SettingsPageVisibility /t REG_SZ /d "hide:windowsdefender" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v SecurityHealth /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets"
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris"
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy" /grant %username%:F
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets" /grant %username%:F
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris" /grant %username%:F
rd /s /q "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"
) ELSE (
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v SettingsPageVisibility /t REG_SZ /d "hide:windowsdefender" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v SecurityHealth /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets"
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris"
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy" /grant %username%:F
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets" /grant %username%:F
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris" /grant %username%:F
rd /s /q "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-WindowsSpotlight
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-PhotoViewer
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-SnippingTool
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-ActiveDirectory
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-Containers
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-AssignedAccess
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-DeviceLockdown
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-Hyper-V
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-InternetExplorer11
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-LegacyComponents
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-MediaFeatures
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-MessageQueue
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-PrinttoPDF
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-MultiPointConnector
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-PrintandDocument
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-RASConnectionManager
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-DifferentialCompressionAPI
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-RIPListener
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-ServicesforNFS
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-SimpleNetwork
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-SimpleTCPIP
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-FileSharingSupport
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-TelnetClient
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-IdentifyFoundation
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-Powershell2.0
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-TIFFIFilter
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-XPSServices
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Remove-XPSViewer
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------
:: ==================================================================================
:: End

Hướng dẫn sửa code

Nếu muốn giữ lại ứng dụng nào chỉ cần xóa đoạn gỡ bỏ của ứng dụng đó đi ví dụ nếu muốn giữ lại Store thì xóa đoạn Dism /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:%Store%. Tương tự nếu muốn giữ lại gói package nào thì xóa đoạn gỡ bỏ gói package đi ví dụ nếu muốn giữ lại OneDrive thì xóa đoạn dưới đây

:Remove-OneDrive
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
del /q /f %systemroot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
del /q /f %systemroot%\System32\OneDriveSetup.exe
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

Phổ biến trong tuần

Tin mới