Hướng dẫn tạo Batch script gỡ bỏ gói package mặc định của Windows 10, Version 1703

Xem


Nếu bạn muốn gỡ bỏ nhanh một ứng dụng hoặc tính năng của hệ thống nào đó trong Windows 10, Version 1703 bạn có thể tạo trước tập tin Batch trong đó được lưu những kịch bản được tạo trước và cho phép lựa chọn ứng dụng hoặc tính năng muốn gỡ. Các bước thực hiên như sau:

Bước 1: Trước tiên bạn cần tải phần mềm SetACL tại địa chỉ https://yadi.sk/d/nMQ3fi0_3JojuN và copy vào đường dẫn c:\windows\system32.

Bước 2: Tiếp theo mở trình soạn thảo Notepad copy đoạn code bên dưới vào.

Batch-script

:: Name     : Remove-Package.cmd
:: Author   : Nguyen Tuan.
:: Website  : www.blogthuthuatwin10.com

:: ------------------------------------------------------------------------------------
:Settings
chcp 65001 >nul
@echo off
title Remove-Package Tool
mode con: cols=120 lines=32
color 3f
chcp 65001 >nul
cd /d %~dp0
cls
>nul 2>&1 "%systemroot%\system32\cacls.exe" "%systemroot%\system32\config\system"
if "%errorlevel%" NEQ "0" (
echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"
"%temp%\getadmin.vbs" & exit
)
if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs"
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: ------------------------------------------------------------------------------------
:Version
cls
ver | findstr /i "10\.0\.10240"
if %ERRORLEVEL% EQU 0 (
echo.Máy tính bạn đang chạy Windows 10, Version 1507.
echo.Tùy chọn này chỉ được hỗ trợ cho Windows 10, Version 1703.
pause
)
ver | findstr /i "10\.0\.10586"
if %ERRORLEVEL% EQU 0 (
echo Máy tính bạn đang chạy Windows 10, Version 1511.
echo.Tùy chọn này chỉ được hỗ trợ cho Windows 10, Version 1703.
pause
)
ver | findstr /i "10\.0\.14393"
if %ERRORLEVEL% EQU 0 (
echo Máy tính bạn đang chạy Windows 10, Version 1607.
echo.Tùy chọn này chỉ được hỗ trợ cho Windows 10, Version 1703.
pause
)
ver | findstr /i "10\.0\.15063"
if %ERRORLEVEL% EQU 0 (
cls
set Packages=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages
SetACL -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages" -ot reg -actn setowner -ownr "n:%USERDOMAIN%\%USERNAME%"
SetACL -on "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages" -ot reg -actn ace -ace "n:%USERDOMAIN%\%USERNAME%;p:full"
goto Remove-Package
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: ------------------------------------------------------------------------------------
:Remove-Package
cls
echo.Gỡ bỏ gói tính năng hệ thống
echo.
echo.ID Tùy chọn ID Tùy chọn
echo.
echo.1 Connect 19 Media Features
echo.2 Cortana 20 Microsoft Message Queue (MSMQ) Server
echo.3 Get Help 21 Microsoft Print to PDF
echo.4 Microsoft Edge 22 MultiPoint Connector
echo.5 Mixed Reality Portal 23 Print and Document Services
echo.6 OneDrive 24 RAS Connection Manager Adminitration Kit (CMAK)
echo.7 Quick Assist 25 Remove Differential Compression API Support
echo.8 Windows Defender 26 RIP Listener
echo.9 Windows Spotlight 27 Services for NFS
echo.10 Windows Photo Viewer 28 Simple Network Management Protocol (SNMP)
echo.11 Snipping Tool 29 Simple TCPIP services (i.e. echo daytime etc)
echo.12 Active Directory 30 SMB 1.0/CIFS File Sharing Support
echo.13 Containers 31 Telnet-TFTP Client
echo.14 Assigned Access 32 Windows Identify Foundation 3.5
echo.15 Device Lockdown 33 Windows Powershell 2.0
echo.16 Hyper-V 34 Windows TIFF IFilter
echo.17 Internet Explorer 35 XPS Services
echo.18 Legacy Components 36 XPS Viewer
echo.

set /p option=Chọn ID và nhấn Enter :
if %option% EQU 1 (
    call :Connect
) else if %option% EQU 2 (
    call :Cortana
) else if %option% EQU 3 (
    call :GetHelp
) else if %option% EQU 4 (
    goto MicrosoftEdge
) else if %option% EQU 5 (
    goto MixedRealityPortal
) else if %option% EQU 6 (
    goto OneDrive
) else if %option% EQU 7 (
    goto QuickAssist
) else if %option% EQU 8 (
    goto WindowsDefender
) else if %option% EQU 9 (
    goto WindowsSpotlight
) else if %option% EQU 10 (
    goto PhotoViewer
) else if %option% EQU 11 (
    goto SnippingTool
) else if %option% EQU 12 (
    goto ActiveDirectory
) else if %option% EQU 13 (
    goto Containers
) else if %option% EQU 14 (
    goto AssignedAccess
) else if %option% EQU 15 (
    goto DeviceLockdown
) else if %option% EQU 16 (
    goto Hyper-V
) else if %option% EQU 17 (
    goto InternetExplorer11
) else if %option% EQU 18 (
    goto LegacyComponents
) else if %option% EQU 19 (
    goto MediaFeatures
) else if %option% EQU 20 (
    goto MessageQueue
) else if %option% EQU 21 (
    goto PrinttoPDF
) else if %option% EQU 22 (
    goto MultiPointConnector
) else if %option% EQU 23 (
    goto PrintandDocument
) else if %option% EQU 24 (
    goto RASConnectionManager
) else if %option% EQU 25 (
    goto DifferentialCompressionAPI
) else if %option% EQU 26 (
    goto RIPListener
) else if %option% EQU 27 (
    goto ServicesforNFS
) else if %option% EQU 28 (
    goto SimpleNetwork
) else if %option% EQU 29 (
    goto SimpleTCPIP
) else if %option% EQU 30 (
    goto FileSharingSupport
) else if %option% EQU 31 (
    goto TelnetClient
) else if %option% EQU 32 (
    goto IdentifyFoundation
) else if %option% EQU 33 (
    goto Powershell2.0
) else if %option% EQU 34 (
    goto TIFFIFilter
) else if %option% EQU 35 (
    goto XPSServices
) else if %option% EQU 36 (
    goto XPSViewer
) else if %option% EQU 37 (
    goto Menu
) else (
    goto Remove-Package
)
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Connect
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-Connect
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-Connect
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-PPIProjection-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
: ------------------------------------------------------------------------------------

:Cortana
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-Cortana
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-Cortana
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Cortana-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Cortana-PAL-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Cortana-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /Remove-Package /packagename:Microsoft-Windows-Cortana-PAL-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Cortana-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Cortana-PAL-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Cortana-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /Remove-Package /packagename:Microsoft-Windows-Cortana-PAL-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: ------------------------------------------------------------------------------------

:GetHelp
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-ContactSupport
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-ContactSupport
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
: ------------------------------------------------------------------------------------

:MicrosoftEdge
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-MicrosoftEdge
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-MicrosoftEdge
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
: ------------------------------------------------------------------------------------

:MixedRealityPortal
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-MixedRealityPortal
if %errorlevel% EQU 2 goto Menu
: --------------------------------------------------

:Remove-MixedRealityPortal
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.HolographicFirstRun_cw5n1h2txyewy"
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.HolographicFirstRun_cw5n1h2txyewy" /grant %username%:F
rd /s /q "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.HolographicFirstRun_cw5n1h2txyewy"
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
) ELSE (
cls
echo.Máy tính đang cài đặt Windows phiên bản 32-bit, Ứng dụng này chỉ có trong phiên bản 64-bit.
pause
goto Remove-Package
)
: ------------------------------------------------------------------------------------

:OneDrive
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-OneDrive
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-OneDrive
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
taskkill /f /im OneDrive.exe
start /wait %systemroot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
taskkill /f /im OneDrive.exe
start /wait %systemroot%\System32\OneDriveSetup.exe /uninstall
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneDrive-Setup-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
: ------------------------------------------------------------------------------------

:QuickAssist
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-QuickAssist
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-QuickAssist
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
: ------------------------------------------------------------------------------------

:WindowsDefender
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-WindowsDefender
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-WindowsDefender
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v SettingsPageVisibility /t REG_SZ /d "hide:windowsdefender" /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.SecurityAndMaintenance" /v Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v SecurityHealth /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets"
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris"
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy" /grant %username%:F
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets" /grant %username%:F
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris" /grant %username%:F
rd /s /q "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"
) ELSE (
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v SettingsPageVisibility /t REG_SZ /d "hide:windowsdefender" /f
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Windows.SystemToast.SecurityAndMaintenance" /v Enabled /t REG_DWORD /d 0 /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v SecurityHealth /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets"
takeown /f "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris"
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy" /grant %username%:F
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\Assets" /grant %username%:F
icacls "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\pris" /grant %username%:F
rd /s /q "%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy"
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
echo.Hướng dẫn xóa biểu tượng Windows Defender Security Center trong Start menu.
echo Xem chi tiết tại địa chỉ https://goo.gl/8HtNsc
echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:WindowsSpotlight
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-WindowsSpotlight
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-WindowsSpotlight
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-ContentDeliveryManager-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:PhotoViewer
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-PhotoViewer
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-PhotoViewer
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PhotoBasicPackage~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:SnippingTool
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Ứng dụng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-SnippingTool
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-SnippingTool
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SnippingTool-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:ActiveDirectory
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-ActiveDirectory
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-ActiveDirectory
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Containers
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-Containers
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-Containers
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-OneCore-Containers-Opt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:AssignedAccess
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-AssignedAccess
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-AssignedAccess
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-AssignedAccess-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:DeviceLockdown
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-DeviceLockdown
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-DeviceLockdown
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-BootExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-EmbeddedLogon-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-KeyboardFilter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-base-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Embedded-UnifiedWriteFilter-Merged-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-EmbeddedExp-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Client-ShellLauncher-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Hyper-V
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-Hyper-V
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-Hyper-V
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-DynamicMemory-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Heartbeat-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-IcSvcExt-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KMCL-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-KvpExchange-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-Emulated-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Networking-SrIov-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-RemoteFx-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Shutdown-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Filter-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-Storage-Synthetic-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-TimeSync-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Guest-VmBus-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-HvSocket-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:HyperV-Storage-VHD-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Hyper-V-ClientEdition-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-onecore-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-HyperV-Guest-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:InternetExplorer11
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-InternetExplorer11
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-InternetExplorer11
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~11.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-InternetExplorer-Package~31bf3856ad364e35~x86~~11.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:LegacyComponents
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-LegacyComponents
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-LegacyComponents
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Legacy-Components-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:MediaFeatures
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-MediaFeatures
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-MediaFeatures
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MediaPlayback-OC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:MessageQueue
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-MessageQueue
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-MessageQueue
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-COM-MSMQ-package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MSMQ-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:PrinttoPDF
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-PrinttoPDF
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-PrinttoPDF
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PrintToPDFServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:MultiPointConnector
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-MultiPointConnector
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-MultiPointConnector
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-MultiPoint-Connector-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:PrintandDocument
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-PrintandDocument
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-PrintandDocument
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printer-Drivers-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Enterprise-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-LocalPrinting-Home-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-PremiumTools-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
echo.Windows cần được khởi động lại để hoàn tất hoạt động này.
choice /c YN /n /m "Bạn có muốn khởi động máy tính ngay bây giờ? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Restart
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:RASConnectionManager
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-RASConnectionManager
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-RASConnectionManager
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasCMAK-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:DifferentialCompressionAPI
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-DifferentialCompressionAPI
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-DifferentialCompressionAPI
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RDC-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:RIPListener
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-RIPListener
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-RIPListener
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-RasRip-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:ServicesforNFS
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-ServicesforNFS
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-ServicesforNFS
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-NFS-ClientSKU-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:SimpleNetwork
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-SimpleNetwork
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-SimpleNetwork
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SNMP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WMI-SNMP-Provider-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:SimpleTCPIP
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-SimpleTCPIP
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-SimpleTCPIP
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SimpleTCP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:FileSharingSupport
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-FileSharingSupport
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-FileSharingSupport
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-SMB1-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:TelnetClient
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-TelnetClient
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-TelnetClient
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Telnet-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-TFTP-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:IdentifyFoundation
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-IdentifyFoundation
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-IdentifyFoundation
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Identity-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:Powershell2.0
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-Powershell2.0
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-Powershell2.0
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-PowerShell-V2-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:TIFFIFilter
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-TIFFIFilter
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-TIFFIFilter
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-WinOcr-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:XPSServices
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-XPSServices
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-XPSServices
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Printing-XPSServices-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:XPSViewer
cls
choice /c YN /n /m "CẢNH BÁO: Tính năng này không thể cài đặt lại được nếu bị gỡ bỏ. Bạn có chắc không? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto Remove-XPSViewer
if %errorlevel% EQU 2 goto Remove-Package
: --------------------------------------------------

:Remove-XPSViewer
cls
IF %PROCESSOR_ARCHITECTURE% == AMD64 (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0 /norestart
) ELSE (
reg delete "%Packages%\Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0\Owners" /f
dism /online /remove-package /packagename:Microsoft-Windows-Xps-Foundation-Client-Package~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.15063.0 /norestart
)
cls
echo.Hoạt động được hoàn tất thành công.
pause
goto Remove-Package
:: ------------------------------------------------------------------------------------

:: ------------------------------------------------------------------------------------
:Restart
cls
echo.Windows sẽ được khởi động sau 15 giây.
echo.Cảm ơn bạn đã sử dụng chương trình.
echo.Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc với tôi qua Facebook theo địa chỉ: fb.com/kequaduongvodanh
echo.Tạm biệt và hẹn gặp lại!
timeout /t 15 /nobreak
shutdown /r /f /t 00
:: ------------------------------------------------------------------------------------

Lưu lại với tên ví dụ Remove-Package.cmd hoặc Remove-Package.bat định dạng All files và Encoding: UTF-8

Bước 3: Chạy tập tin batch vừa lưu chọn ID muốn gỡ bỏ nhấn Enter

Phổ biến trong tuần

Tin mới