Công cụ quản lý tài khoản User Account Management Tool

Xem

Công cụ quản lý tài khoản User Account Management Tool được viết bằng tập tin batch cho phép bạn quản lý tài khoản người dùng trong Windows hiệu quả. Công cụ cho phép xem danh sách các tài khoản, tạo tài khoản mới hoặc xóa một tài khoản nào đó. Công cụ cũng cho phép kích hoạt, vô hiệu hóa thay đổi hoặc xóa mật khẩu của một tài khoản. Công cụ rất dễ sử dụng không yêu cầu cài đặt và tương thích với tất cả Windows.

Download User Account Management Tool
Mật khẩu giải nén: www.blogthuthuatwin10.com

Code

@echo off
title User Account Management Tool
color 3f
setlocal enabledelayedexpansion
cls
>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"
if "%errorlevel%" NEQ "0" (
echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"
"%temp%\getadmin.vbs" & exit
)
if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs"

:: Menu
::=======================================================================================
:Menu
cls
echo.You are signing in with username: %username%
echo.
echo.ID Option
echo.
echo.1 View list user accounts
echo.2 Create a new user
echo.3 Delete user account
echo.4 Enable user account
echo.5 Disable user account
echo.6 Change password
echo.7 Delete password
echo.
choice /c:12345678 /n /m "Select ID for continue : "
if %errorlevel% EQU 1 goto list-user-accounts
if %errorlevel% EQU 2 goto create-a-new-user
if %errorlevel% EQU 3 goto delete-user-account
if %errorlevel% EQU 4 goto enable-user-account
if %errorlevel% EQU 5 goto disable-user-account
if %errorlevel% EQU 6 goto change-password
if %errorlevel% EQU 7 goto delete-password
::=======================================================================================

::View list user accounts
::=======================================================================================
:list-user-accounts
cls
echo.List user accounts
echo.
wmic useraccount where domain='%computername%' get Name,Status
echo.
pause
goto Menu
::=======================================================================================

::Create a new user
::=======================================================================================
:create-a-new-user
cls
choice /c:YN /n /m "Are you sure? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto username
if %errorlevel% EQU 2 goto menu

:username
cls
echo.Create a new user
echo.
echo.You can not create a new user already in the list of user accounts below:
echo.
wmic useraccount where domain='%computername%' get Name,Status
set /p usr=Type a name for the new user :
if [!usr!]==[] goto username

:password
set /p pwd=Type a password for the new user (can be left blank) :

echo.
pause
net user /add "%usr%" %pwd%
net localgroup administrators /add "%usr%"
goto user-account-information

:user-account-information
cls
echo.Name of the new user is: %usr%
echo.Password of the new user is: %pwd%
echo.
echo.You must sign out and sign in with your new user account to complete this operation.
choice /c YN /n /m "Would you like to sign out now? (Yes/No) "
if %errorlevel% EQU 1 goto signout
if %errorlevel% EQU 2 goto menu
::=======================================================================================

::Delete user account
::=======================================================================================
:delete-user-account
cls
echo.Delete user account
echo.
echo.Name
for /f "delims=" %%a in ('net localgroup Administrators^|more +6^|find /v "The command completed successfully."') do (
echo.%%a
)
echo.
echo.WARNING: You can not delete Administrator and %username% account.
set /p usr1=Type username for continue if not press M to return Menu :
if [!usr1!]==[] goto enable-user-account
if [!usr1!]==[M] goto Menu
net user "%usr1%" /del
pause
goto Menu
::=======================================================================================

::Enable user account
::=======================================================================================
:enable-user-account
cls
echo.Enable user account
echo.
wmic useraccount where Status='Degraded' get Name
set /p usr2=Type username for continue if not press M to return Menu :
if [!usr2!]==[] goto enable-user-account
if [!usr2!]==[M] goto Menu
net user "%usr2%" /active:yes
pause
goto Menu
::=======================================================================================

::Disable user account
::=======================================================================================
:disable-user-account
cls
echo.Disable user account
echo.
wmic useraccount where Status='OK' get Name
set /p usr3=Type username for continue if not press M to return Menu :
if [!usr3!]==[] goto disable-user-account
if [!usr3!]==[M] goto Menu
net user "%usr3%" /active:no
pause
goto Menu
::=======================================================================================

::Change password
::=======================================================================================
:change-password
cls
echo.Change password
echo.
wmic useraccount where Status='OK' get Name
set /p usr4=Type username for continue if not press M to return Menu :
if [!usr4!]==[] goto change-password
if [!usr4!]==[M] goto Menu
net user "%usr4%" *
pause
goto Menu
::=======================================================================================

::Delete password
::=======================================================================================
:delete-password
cls
echo.Delete password
echo.
wmic useraccount where Status='OK' get Name
set /p usr5=Type username for continue if not press M to return Menu :
if [!usr5!]==[] goto delete-password
if [!usr5!]==[M] goto Menu
net user "%usr5%" ""
pause
goto Menu
::=======================================================================================

::Sign out
::=======================================================================================
:signout
shutdown /l
::=======================================================================================

Hình ảnh minh họa

Phổ biến trong tuần

Tin mới